Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2020

Program w roku 2020

 

Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 15 stycznia 2020 r.  w sprawie wysokości dotacji na realizację w 2020 r. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, przyznał środki na finansowanie/dofinansowanie zadań z terenu województwa dolnośląskiego.

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2020 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.


Powołanie Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzeniem nr 583 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2019 r. powołana została Komisja do oceny wniosków na realizację zadań w 2020 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.


Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020  na 2020 r.

 

„Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Składane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

II OBSZAR WSPARCIA Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny

Termin składania wniosków do 31 października 2019 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku (wraz z załącznikami Kosztorys i Wskaźniki) przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami (szczegółowym kosztorysem, wykazem projektów, zestawieniem mieszkań/lokali – jeśli dotyczy) opatrzonymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki)

III OBSZAR WSPARCIA Ogólnopolskie projekty systemowe

Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i mogą zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, opatrzeć datą, pieczęciami i podpisami osób upoważnionych. Następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia II - Małe granty i obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe.

Załącznik nr 3 do wniosku na realizację zadań - szczegółowy kosztorys

Załącznik nr 4 do wniosku na realizację zadań - wykaz projektów

Załącznik nr 5 do wniosku na realizację zadań - zestawienie mieszkań/lokali

liczba wejść: 2365