W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2020 – moduł 4

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2020 – moduł 4 – informacja i wzory załączników do ofert wymaganych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 – moduł 4 (określanego dalej jako „Program”).

 Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.) tj.: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami; osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

 Do formularza oferty należy dołączyć:

  • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
  • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę ( porozumienie) współpracy z uczelnią;
  • w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę ( porozumienie) współpracy z pracodawcą;
  • w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego zapoznania się z klauzulą informacyjną w związku z uczestnictwem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +” 2020 – moduł 4,która widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „ MALUCH+” 2020 – moduł 4 – oświadczenie stanowi załącznik nr 10;
  • w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2020 - moduł 4 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do pkt 5.3.2 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania.

 

Jednocześnie przypomina się, że termin składania ofert upływa dnia 10 stycznia 2020 r.

liczba wejść: 2146