Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Dodatkowe środki dla gmin na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „ Maluch+”2019

dodatkowe środki-gminy.docx

Załącznik 1 zapotrzebowanie moduł 1a. xls

Załącznik 2 zapotrzebowanie moduł 1b. xls

Załącznik 3-m1a- oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy.doc

 

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019.

Oferty  należy składać  w terminie 4 tygodni od ogłoszenia programu tj. do dnia 28 grudnia 2018 r.  do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej   pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019 – informacja i wzory załączników do ofert wymaganych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 (określanego dalej jako „Program”).

 Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,
 • moduł 4 – załącznik 4.  

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy; kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi, wskazana w ofercie i innych dokumentach, będzie musiała być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie ze wzorem określonym w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewodę Dolnośląskiego)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie – załącznik 11);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 23);
 • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
 • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2, lub
 • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r. (wzór w Programie – załącznik 12).
  Gminy, które nie dotują dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 24).

4)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 25).

5)    moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie- załącznik 26).

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

 1. Oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2019 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 
 2. Stosownie do pkt  6.2.4 oraz 7.2.2 pkt 1) tiret 2 i pkt) 3 tiret 2 Programu, Wojewoda Dolnośląski informuje, że program inwestycji, opis zadania (w przypadku remontu) oraz dokument potwierdzający tytuł własności do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna, należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek strony, może zostać dopuszczona oferta, do której dołączony zostanie dokument, wskazujący na to, że tytuł prawny do wskazanego wyżej lokalu zostanie ustanowiony w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytułem prawnym do lokalu beneficjent musi wykazać się najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
 3. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i 5.3.3 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania. Co do zasady koszty pośrednie nie powinny przekraczać 10% wartości zadania polegającego na tworzeniu miejsc.

 

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2018.

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 6.1. 1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy oraz  potwierdzeń poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do Programu, które Beneficjenci mają obowiązek przedstawić przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 6.2.1 i 6.2.2 Programu.

Termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji/ środków Funduszu Pracy  to  19 luty 2018r( data wpływu do urzędu).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego jej złożenia w formie pisemnej.

oświadczenie Gminy-moduł 1.docx

oświadczenie Gminy-moduł 2.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 3.docx

oświadczenie Beneficjent-moduł 4.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 3.docx

potwierdzenie poinformowania rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu-moduł 4.docx

 

 

Wojewoda Dolnośląski zgodnie z pkt 8.11. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 publikuje w załączeniu Podział środków na poszczególnych Beneficjentów Programu.

            Jednocześnie informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 02.02.2018 r. termin złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji  ulega zmianie w stosunku do terminu określonego w  pkt 6.1.1. Programu i zostanie podany niezwłocznie po określeniu przez Ministerstwo źródeł dofinansowania. W tym samym czasie zostanie również opublikowany wzór oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

 

Podzial dofinansowania modul 1a.xlsx

Podzial dofinansowania modul 1b.xlsx

Podzial dofinansowania modul 2.xlsx

Podzial dofinansowania modul 3 .xlsx

Podział dofinansowania moduł 4.xlsx

 

Wykaz odrzuconych ze względów formalnych ofert w programie " Maluch + " 2018 (skan wykazu)

 

W dniu 17 listopada 2017 roku Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zatwierdził  "Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również określenie rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom w ofertach składanych w ramach konkursu Maluch + 2018 w województwie dolnośląskim" .

 

Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z pkt 7.2.2. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 ogłasza wzory dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3. Programu:

 1. Wzór programu inwestycji,
 2. Wzór kosztorysu wydatków inwestycyjnych,
 3. Wzór oświadczenia „o braku żłobków i klubów dziecięcych”,
 4. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – gminy,
 5. Wzór oświadczenia „o liczbie dotowanych dzieci” ,
 6. Wzór kosztorysu wydatków bieżących – podmioty niegminne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2018.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2017.

Wzory umów - Program "MALUCH plus" 2017 moduły 1, 2, 3 i 4 (21.02.2017r.)

Zgodnie z pkt 7.2.13. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami  pomocy finansowej  w module 1, 2, 3 i 4 Programu  (w załączeniu).

wzór umowy moduł 1

wzór umowy moduł 2 Gminy

wzór umowy moduł 2 Podmioty Niegminne

wzór umowy moduł 3

wzór umowy moduł 4

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Informacja o wynikach konkursu w module 1 Programu (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w modułach 3 i 4 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji. Wojewoda Dolnośląski informuje ponadto o wynikach Konkursu w module 1 Programu - ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w modułach 3 i 4 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 3 i 4 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu "MALUCH plus" 2017 oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji (6.02.2017r.)

Wojewoda Dolnośląski publikuje w załączeniu podział środków na poszczególnych beneficjentów w module 2 Programu. Beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji.

decyzja o upublicznieniu podziału dotacji w module 2 Programu oraz zobowiązanie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym oświadczenia o przyjęciu dotacji

podział dotacji - moduł 2 Programu

wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" konkurs "Maluch" - edycja 2016.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie MRPiPS.

Sprawozdanie z trwałości - „ Maluch” – edycja 2016

Zgodnie z pkt 7.10. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch” – edycja 2016 podmiot objęty dofinansowaniem z Programu zobowiązuje się do zapewnienia po 2016 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi powstałych lub dofinansowanych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu.

Wzór sprawozdania z trwałości projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania  miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowanych z budżetu państwa w ramach konkursu „Maluch – edycja 2016”

 

liczba wejść: 18311