W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2018

W dniu 28 listopada 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.

Treść ogłoszenia wraz z załacznikami do pobrania poniżej.

 

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przekazał do Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018. Do Wojewody Dolnośląskiego w ramach edycji na 2018 rok wpłynęło 31 ofert (w ramach modułu I - 17 ofert oraz modułu II  - 14 ofert), żadna z ofert  nie została odrzucona.

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę. dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy k.bienko@duw.pl .

 

Zgodnie z pkt VIII.1. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2018 r., Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami (moduł 1 i 2 ) oraz wzory sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

wzór umowy - moduł I (zmiana 2.03.2018 r. - dodano pkt 3 w § 6)

wzór umowy - moduł II (zmiana 2.03.2018 r. - dodano pkt 3 w § 6)

sprawozdanie z wykonania zadania moduł I

sprawozdanie z wykonania zadania moduł II

sprawozdanie z trwałości zadania

 

Informujemy, że w dniu 1 marca 2018 r. Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Treść ogłoszenia o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+  znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

 

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r. Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w programie „Senior+”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Treść ogłoszenia o uzupełniającym naborze znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Informacja o wynikach dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2018

liczba wejść: 7081