W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2019

W dniu 26 listopada 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Treść ogłoszenia wraz z załacznikami do pobrania poniżej.

Zgodnie z pkt IV.8 Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia błędów w ofercie, Wojewoda informuje oferenta o błędach i wzywa do poprawienia oferty.  Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień określa Zarządzenie Nr 13 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2019 rw sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 – 2020  - Edycja 2019 moduł I i II

 

Do dnia 4 stycznia 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło 61 ofert konkursowych. Ze względów formalnych zostały odrzucone dwie oferty.

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH  PROGRAMU "SENIOR+" – moduł I

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH  PROGRAMU "SENIOR+" – moduł II

Wykaz ofert odrzuconych wraz z informacją o przyczynach odrzucenia.

Zestawienie 59 ofert  zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1

2. moduł 2

Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę. dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy k.bienko@duw.pl .

"SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2019 - wzory umów

wzór umowy M1. docx

wzór umowy M2. doc

 

 

Informujemy, że w dniu 21 marca 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy nabór ofert Edycja 2019.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Treść ogłoszenia o dodatkowym naborze ofert w ramach programu Senior+  znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2019 roku.  Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej).

 

Do dnia 9 kwietnia 2019 r. wypełniono i złożono w generatorze 6 ofert (zestawienie ofert). Ze względów formalnych jedna oferta została odrzucona. Zestawienie 5 ofert  zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

liczba wejść: 7340