W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR" na lata 2015 - 2020, edycja 2020

Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 milionów złotych.

Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z dopiskiem „Senior+”.
Oferta może być  założona w wersji papierowej lub elektronicznej tj. opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  1.  termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
  2.  termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia (w godzinach pracy urzędów).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku. 

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +” (moduł 1).  W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.  Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek (moduł 2). W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.

 

Do dnia 7 stycznia 2020 r. złożono w generatorze 72 oferty konkursowe. Ze względów formalnych zostało odrzuconych 6 ofert.

ZESTAWIENIE OFERT ZAKWALIFIKOWANYCH DO  PROGRAMU "SENIOR+" – moduł I

ZESTAWIENIE OFERT ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "SENIOR+" – moduł II

Wykaz ofert odrzuconych wraz z informacją o przyczynach odrzucenia.

Zestawienie 66  ofert  zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1

2. moduł 2

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę, dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy k.bienko@duw.pl .

"SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2020 - wzory umów

wzór umowy M1

wzór umowy M2

 

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. został ogłoszony kolejny nabór w  otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 roku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 21 maja 2020 r.

Zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie, złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej).

Do dnia 21 maja 2020 r. wypełniono i złożono w generatorze 12 ofert (zestawienie ofert). Ze względów formalnych jedna oferta została odrzucona. Zestawienie 11 ofert  zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki II naboru ofert. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1 (nabór II)

2. moduł 2 (nabór II)

 

 

 

liczba wejść: 6655