W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2021 - 2025 - edycja 2021

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Dokumenty należy składać od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. . Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl. Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.   Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i –kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegóły dot. realizacji zadań znajdują się w treści Programu.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Do dnia 24 marca 2021 r. złożono w generatorze 69 ofert konkursowych. Ze względów formalnych zostały odrzucone 2 oferty.

ZESTAWIENIE OFERT ZAKWALIFIKOWANYCH DO  PROGRAMU "SENIOR+" – moduł I

ZESTAWIENIE OFERT ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "SENIOR+" – moduł II

Wykaz ofert odrzuconych wraz z informacją o przyczynach odrzucenia.

Zestawienie 67  ofert  zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1

2. moduł 2

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do Urzędu.

 

liczba wejść: 10615