W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2021 - 2025 - edycja 2022

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła otwarcie konkursu ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W konkursie ofert zorganizowanym w ramach Programu Senior + w edycji na 2022 rok samorządy, otrzymają wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior +, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków. Na realizację Programu Wieloletniego Senior+ w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

  • Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc.
  • Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
  • Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior + w tym module wynosi 200 tys. zł.

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia.

  • Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +.
  • W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Oferty należy składać od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbyła się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do  18 marca 2022 roku.

------------------

Na podstawie pkt 7 ppkt 3 rozdziału V Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 informujemy, iż spośród ofert konkursowych Komisja odrzuciła jedną ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych.

 

WYNIKI KONKURSU

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu. Poniżej zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu:

1. moduł 1

2. moduł 2

Zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025, w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Wzór oświadczenia

 

Informacja o dofinansowaniu ofert (na podstawie rozdziału V pkt 20 programu) w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I

Dofinansowanie zostało przyznane w module I programu tym jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku oceny przez służby wojewody otrzymały 10 pkt i nie mają żadnego ośrodka wsparcia, utworzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+”.


 

 

liczba wejść: 2315