Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

„PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI”

„ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI”, EDYCJA 2017

 

Ocena ofert w otwartym konkursie w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokonał oceny 8 ofert, które wpłynęły na  ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  otwarty konkurs ofert w ramach „Programu  wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”.

Pozytywną ocenę otrzymały ofert złożone przez:

  1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, 58-500 Jelenia Góra, ul Grunwaldzka 51 – 19 punktów,
  2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 50-449 Wrocław, ul. Krasińskiego 13 of – 18 punktów,
  3. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, 50-514 Wrocław, ul. Bp. Bogedaina 5 – 18 punktów,
  4. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, 50-225 Wrocław, ul. Reymonta 10 – 18 punktów,
  5. Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta , 59-820 Leśna, ul. Baworowo 18 f – 18 punktów.

Dokumentacje powyższych ofert wraz z opiniami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zostały przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komisja konkursowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert ocenionych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ze względów formalnych oceny negatywne uzyskały oferty następujących podmiotów:

  1. Stowarzyszenia Pomocy „PRO BONO” w Brzegu Dolnym,
  2. Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Świdnicy,
  3. Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej we  Wrocławiu.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Ogłoszenie o otwartym konkursie znajduje się na stronie internetowej MRPiPS.

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu, mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Podmioty uprawnione mogą złożyć tylko jedną ofertę, która dotyczyć będzie realizacji jednego z trzech następujących celów szczegółowych:

• cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

• cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

• cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W nadchodzącej edycji konkursu w ramach Programu duży nacisk został położony na wspieranie działań w zakresie podniesienia standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych (przede wszystkim remonty i adaptacja pomieszczeń).

Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Oferty oceniane będą według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy zwrócić uwagę, że oferty konkursowe  należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert znajdują się szczegółowe informacje dot. sposobu wypełniania oferty. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty jest jednym z kryteriów oceny formalnej.

liczba wejść: 3565