Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2024 r.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” na rok 2024.

Biorąc pod uwagę postanowienia uchwały ustanawiającej program (M.P. z 2022 r. poz. 867), oraz wcześniejsze doświadczenia z jego realizacji, w tegorocznej edycji programu przyjęto poniższe rozwiązania.

 

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

2. Projekty należy przekazać do właściwego miejscowo wojewody, który dokona oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej. Najlepiej ocenione zgłoszenia zostaną przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dokona ostatecznego wyboru projektów do dofinansowania.

 

3. Zgłaszane do urzędów wojewódzkich projekty muszą wpisywać się w jeden z dwóch celów szczegółowych Programu:

- cel szczegółowy nr 1 „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” (z rezerwy celowej przeznaczono na jego realizację 11 000 000 zł).
W tym celu szczegółowym priorytetowo traktowane będą działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem bodowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego
;

- cel szczegółowy nr 2 „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” (z rezerwy celowej przeznaczono na jego realizację 1 000 000 zł).
W tym celu szczegółowym priorytetowo traktowane będą działania w obszarze bezpieczeństwa związane z edukacją
i profilaktyką dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

            Wskazane powyżej obszary nie wykluczają jednak przedstawienia przez Państwa projektów zakładających inne działania, które wpisywałyby się w cele Programu.

 

4. Poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny.

 

5. Z województwa na poziom centralny naboru przekazanych może zostać maksymalnie 12 projektów.

 

6. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 100 000 zł.

 

7. Wymagany jest wkład własny (dla jednostek samorządu terytorialnego – wkład finansowy). Nie jest ustalona minimalna wartość wkładu własnego, jednak jego wysokość może stanowić jedno z kryteriów oceny projektów.

 

8. Termin realizacji: realizacja projektu (określona w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt 1.6 jako „Etap II – Etap realizacji projektu”) powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w sierpniu 2024 r. i zakończyć najpóźniej 16 grudnia 2024 roku.

 

9. Program nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięć konkursu projektów – zarówno na etapie wojewódzkim, jak i centralnym.

 

10. Nie ma limitu dotyczącego ilości składanych przez jeden podmiot projektów w ramach Programu. Każdy podmiot może ich złożyć dowolną liczbę.

 

11. Sugeruje się uwzględnić w budżecie projektu koszty związane z produkcją materiałów promocyjnych Programu. Podmiot realizujący zadania przedstawione w złożonym projekcie zobowiązany będzie do podjęcia odpowiednich działań informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, ze zm.).

 

12. Przy tworzeniu diagnozy zagrożeń w danej społeczności lokalnej wskazane jest korzystać m. in. z informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz opinii właściwych służb, np. policji, straży gminnych, PSP itp.

 

13. Nie są określone żadne obowiązki odnośnie dołączanych do wniosku załączników. W gestii wnioskodawców zostawia się uznanie czy do wniosku powinny zostać dołączone dodatkowe materiały (np. dokumentacja fotograficzna,  mapy, wstępne kalkulacje kosztów, kosztorysy, deklaracje współpracy zaangażowanych podmiotów itp.). Przekazanie tego typu dokumentów może wpłynąć na ocenę projektu przez komisję konkursową. Wymagane jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela/zarządcy obiektu na przeprowadzenie inwestycji jeżeli realizator projektu nie jest właścicielem/zarządcą danego terenu/obiektu (np. inwestycja na drodze powiatowej/krajowej realizowana przez gminę).

 

14. Podmiot realizujący dany projekt będzie zobowiązany do dokonania oceny jego efektywności z perspektywy bezpieczeństwa. Sposób przeprowadzania oceny będzie zależny od specyfiki danego projektu i może on polegać np. na badaniu opinii społecznej czy społecznej percepcji zagrożeń ze strony adresatów projektów, bądź uzyskaniu informacji od właściwych służb w zakresie dynamiki zagrożeń na danym terenie.

 

15. Wnioski o dofinansowanie dolnośląskich projektów należy przesyłać po jednym egzemplarzu w wersji papierowej (na właściwym formularzu) i elektronicznej (płyta CD) na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2024 r. (decyduje data wpływu projektu do Urzędu).

 

16. Niezbędne informacje, w tym obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie projektu można pobrać ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej.

            Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz aby wniosek został podpisany przez uprawnioną osobę/osoby w wierszu „Etap I”.

 

W związku z powyższym zachęcam Państwa do składania projektów w ramach w/w Programu.

 

 

liczba wejść: 24817