Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2022 r.

Komunikat dotyczący obowiązków informacyjnych

Z dniem 15 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506).

Zgodnie z § 2 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia, podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:

a) infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej,

b) cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,

c) prac budowlanych,

d) zakupu środków trwałych.

Zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 1-2 wyżej wymienionego rozporządzenia, wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi wymogami:

1) w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm;

2) w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm.

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3-4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376), zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, a zarządcą dróg gminnych wójt (burmistrz, prezydent miasta). W miastach na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta.

W rozumieniu ww. rozporządzenia Rady Ministrów, zarządca drogi jest organem zarządzającym infrastrukturą. Dysponentem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 3 ustawy o RFRD, jest minister właściwy do spraw transportu.

Mając na uwadze powyższe, w celu umieszczenia zmniejszonej tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać ww. opinię organu zarządzającego infrastrukturą oraz zgodę Ministra Infrastruktury na jej zastosowanie.

liczba wejść: 1455