Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2023 r.

Komunikat dotyczący obowiązków informacyjnych

25 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Z dniem 15 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506).


Zaktualizowane wytyczne dotyczące zamieszczenia informacji na stronie internetowej oraz tablicy wraz edytowalnym plikiem z jej wzorem znajdują się na portalu Gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

Wypełniając obowiązek informacyjny konieczne jest spełnienie zarówno obowiązków wynikających z art. 38 ustawy o RFRD, jak i ww. rozporządzenia.

I. Tablice informacyjne

Wzór tablicy informacyjnej
Tablice należy wykonywać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia - https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

Treść umieszczana na tablicy informacyjnej
Uwzględniając art. 38 ust. 4 ustawy o RFRD tablica powinna zawierać informacje dotyczące:

 • nazwy Funduszu, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
 • nazwy zadania objętego dofinansowaniem, tj. nazwę wskazaną w umowie o dofinansowanie,
 • kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu,
 • całkowitą wartość zadania. 

Kiedy należy ustawić tablice informacyjne
Tablice informacyjne należy ustawić w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania. W przypadku gdy czynności, o których mowa powyżej podjęto przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania i powyższy wymóg nie może być spełniony, tablicę informacyjną umieszcza się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od podpisania tej umowy.

Liczba tablic informacyjnych
Na każdym odcinku drogi o długości poniżej 10 km należy ustawić:

 • jedną tablicę informacyjną (dwustronną jeżeli jest ona ustanowiona prostopadle do drogi),

lub

 • jedną tablicę jednostronną jeżeli jest ona ustawiona równolegle do drogi.

W przypadku odcinka, którego długość przekracza 10 km, umieścić należy dwie tablice – jedną na początku, drugą na końca odcinka. W sytuacji gdy zadanie obejmuje zakresem połączone bezpośrednio ze sobą odcinki tej samej drogi (o jednakowym numerze), a ich łączna długość nie przekracza 10 km, obowiązek informacyjny uznaje się za spełniony poprzez umieszczenie jednej tablicy dwustronnej (prostopadle do drogi) lub jednostronnej (równolegle do drogi). Jeżeli łączna długość takich odcinków wynosi powyżej 10 km, ustawić należy dwie tablice – jedną na początku, drugą na końcu realizowanej drogi.

Rozmiar tablic informacyjnych
Tablica informacyjna w przypadku zadań dofinansowanych z Funduszu powinna mieć wymiar 180 × 120 cm.

Dopuszcza się użycie tablicy o wymiarach 90 × 60 cm pod warunkiem uzyskania opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego – w niniejszym przypadku Ministra Infrastruktury.

Okres eksponowania tablic informacyjnych w miejscu realizacji zadania
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez 5 lat od dnia oddania zadania do użytkowania lub zakończenia zadania, rozumianego jako datę zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji zadania, w zależności od tego która z powyższych czynności nastąpi później.

Aktualizacja treści tablic informacyjnych
Za każdym razem gdy informacje dotyczące wartości dofinansowania oraz całkowitej wartości zadania ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.

Beneficjent zobowiązany jest do wymiany lub odnowy na własny koszt tablicy uszkodzonej lub nieczytelnej.

II. Informacja na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych

Zakres informacji zamieszczanych na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych
W przypadku gdy Beneficjent posiada swoją stronę internetową powinien zamieścić informację

dotyczącą realizowanych zadań zawierającą co najmniej:

 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwę Funduszu, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
 • nazwę zadania,
 • wartość dofinansowania i całkowitą wartość zadania,
 • krótki opis zadania.

Powyższe informacje zamieszcza się na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych portalach społecznościowych Beneficjenta – publikacja na stronie lub portalach jednostki realizującej zadanie (np. powiatowego zarządu dróg) nie wypełnia ww. obowiązku.

Ekspozycja informacji na stronie internetowej
Informację na stronie internetowej należy zamieścić w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.

Kiedy należy zamieścić informacje na stronie internetowej oraz na profilu w internetowym serwisie społecznościowym
Informacje należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania. W przypadku gdy czynności, o których mowa powyżej podjęto przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania i powyższy wymóg nie może być spełniony, informację na stronie internetowej należy zamieścić bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia podpisania tej umowy.

Okres zamieszczenia informacji na stronie internetowej
Informacja dotycząca realizowanego zadania pozostaje na stronie internetowej 5 lat licząc od dnia zakończenia zadania, rozumianego jako datę zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji zadania.

Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Beneficjent zobowiązany jest do aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej w zakresie realizacji zadania.

III. Dodatkowe działania informacyjne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Beneficjenci, którzy zawarli umowę o dofinansowanie o łącznej wartości powyżej 1 mln zł zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych działań informacyjnych o realizacji zadania przy udziale dofinansowania ze środków z Funduszu, wskazując kwotę dofinansowania i nazwę Funduszu. Działania takie mogą polegać w szczególności na: organizowaniu konferencji prasowych, spotkań informacyjnych dotyczących realizowanego zadania oraz wydarzeń je promujących, przekazywaniu informacji prasowych mediom, a także prowadzeniu innych działań o podobnym charakterze.

 

Wzór tablicy informacyjnej RFRD

liczba wejść: 1732