Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Przejścia dla pieszych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021r.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na rok 2021 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustanowionego ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.).

W ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Celem realizacji tych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Zadania dotyczą zarówno przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, jak i na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych z/lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

Ustala się limit wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru – zarówno gmina, jak i powiat może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach Funduszu.         

Limit środków otrzymanych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych w województwie dolnośląskim w 2021 r. wynosi  24 821 498,25 zł.

Kwota dofinansowania jednego przejścia dla pieszych nie może przekroczyć 200 000 zł.

Poprzez zadanie należy rozumieć wykonanie jednego przejścia dla pieszych.

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć:

  • dwa wnioski o dofinansowanie pojedynczego przejścia dla pieszych, lub:
  • dwa wnioski o dofinansowanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, lub:
  • jeden wniosek o dofinansowanie pojedynczego przejścia dla pieszych oraz jeden wniosek o dofinansowanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania.

Zadanie powinno być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Dofinansowaniem objęte mogą być zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy przejść dla pieszych, a także nowobudowane przejścia dla pieszych.

Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie, zgodne z założeniami Funduszu oraz związane z budową/rozbudową/przebudową przejść dla pieszych wraz z obszarem dojść do tych przejść i odcinków drogi po obu stronach przejść o długościach nie większych niż 100 m.

Dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte jedynie inwestycje rozpoczynające się w 2021 roku.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć aktualne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. W przypadku nieposiadania ich na etapie składania wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich przedłożenia przed złożeniem wniosku o wypłatę dofinansowania zadania.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej tj. zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Wymagania w zakresie realizacji zadań:

  1. Oświetlenie

Wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

       2. Parametry techniczno-budowlane

Budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych, zgodnie z rozporządzeniem  i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d,  a w szczególności:

1)  w zależności od przypadku – uspokojenie ruchu na drodze, w szczególności poprzez:

a)  zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),

b)  wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,

c)  przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie  – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych), zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3,

w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów  – budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia

2)  budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na jezdniach przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie),

3) zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.), zgodnie z rozdziałem 9 WR-D-41-3,

4)  poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie ramp krawężnikowych, zgodnie z podrozdziałem 14.2 WR-D-41-3,

5)  zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z podrozdziałem 14.3 WR-D-41-3,

6)  na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne wykonanie, zgodnie z podrozdziałem 14.6 WR-D-41-3:

a)  nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym,

b)  nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,

c)  pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

7) na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń, zgodnie z podrozdziałem 14.7 WR-D-41-3.

   3. Organizacja ruchu

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, zgodnie z rozporządzeniem  i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:

1)  ograniczenie prędkości dopuszczalnej do maksymalnie:

a)  70 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną,

b)  50 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,

2)  w przypadku zaprojektowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną:

a)  zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach tylko wibracyjnych, zgodnie z podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3,

b)  na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej, zgodnie z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3, łączne wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych , a na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie, zgodnie z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3:

a)  znaków na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej,

b)  dodatkowych tabliczek T-27,

c)  dodatkowych znaków D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”) nad jezdnią,

d)  oznakowania aktywnego,

3)  w przypadku zastosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących U-6a/U-6b, takie ich usytuowanie, aby nie ograniczały widoczności pieszych przebywających na wyspie azylu,

4)  na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie urządzeń systemu automatycznego nadzoru nad prędkością lub automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3.

                                                                                                                                    

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:

  1. wnioskodawca zastosował się do wzoru wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie DUW we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
  2. zawiera wszystkie wymagane dane oraz załączniki wymienione we wniosku o dofinansowanie.

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Dolnośląski.

Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie. 

Zapewnienie dofinansowania ze środków Funduszu stanowi wyłącznie umowa o dofinansowanie zadania, która oznacza zaciągnięcie przez Wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.

Do procedury składania wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych ze środków Funduszu, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze,

                                                                               tj. do dnia 7 kwietnia 2021 r.

Niedochowanie powyższego terminu, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Infrastruktury

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 71 340 67 36, 71 340 63 12, 71 340 64 59.

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - dotyczy wykonania przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - dotyczy wykonania jednego przejścia dla pieszych

 

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

liczba wejść: 4860