W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" -  Edycja 2017.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r, w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Oferta konkursowa musi realizować ceł główny Programu, można natomiast wskazać kilka celów szczegółowych, jednak nie można ich w żaden sposób modyfikować.

W ofercie, jako Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta należy wpisać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’ – edycja 2017 r.

liczba wejść: 3154