Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - Edycja 2018.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" -  Edycja 2018.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r, w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

WYNIKI KONKURSU OFERT  na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku.

liczba wejść: 2678