W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert p.n. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (obowiązuje data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę osobiście w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. .

Wyniki wstępnej oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 marca 2021 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert p.n. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu ofert p.n „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021. Spośród ofert zgłoszonych do konkursu przez podmioty województwa dolnośląskiego dofinansowanie uzyskały:

  1. Fundacja „Pomaluj mi świat” na projekt pt. „Klub twórczego rozwoju III” – 92 396,00 zł;
  2. Powiat Głogowski na projekt „Poznaj nim wykluczysz – powrót do społeczeństwa” – 39 105,00 zł;
  3. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na projekt „Wsparcie i rozwój” – 43 240,00 zł.

Pełna lista podmiotów dofinansowanych w konkursie.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 1012