Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Ogólne informacje o projekcie

logo projektu

 

logo FAMI

 

 

Tytuł projektu: Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Wkład FAMI: 3 510 160,30

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 170 053,43

Ramy czasowe realizacji projektu 01.05.2018 - 30.12.2021

Projekt skierowany jest bezpośrednio do cudzoziemców, a udział w nim umożliwia im podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, ale także ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska migracji oraz korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie. Adresatami projektu będzie również społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, pracownicy urzędów i instytucji oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna jako odbiorcy realizowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Grupa docelowa  - Obywatele państw trzecich przebywający legalnie na Dolnym Śląsku (lub będący w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – wsparcie wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu), na podstawie:          

 • przepisów ust. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.)                                                
 • wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszk. na czas oznaczony w trybie abolicji                                                                                                                                                                                                                             
 • przepisów o  ruchu bezwizowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 •  złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),  pobyt stały (art. 206), pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223), przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300), które uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Cele projektu:

 1.  Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców (kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje)
 2.  Aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich i ułatwienie dostępu do rynku pracy poprzez realizację kampanii i cyklicznych spotkań dla pracodawców, targów pracy, szkoleń i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego
 3. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich w wyniku udziału w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia
 4. Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania zawodowych relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji działających w obszarze migracji i integracji poprzez organizację wizyt studyjnych, szkoleń dla kadr w okresie realizacji projekt.
 5. Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności, w szczególności poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej
 6. Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce poprzez uruchomienie infopunktów i multijęzycznej strony internetowej.
 7. Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce, w tym w zakresie informacji o prawach i obowiązkach, rynku pracy, strukturach społecznych, kulturze
 8. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach poprzez szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych oraz zapewnienie usługi asystenta kulturowego w okresie realizacji projektu.
 9.  Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów – obywateli państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim na Dolnym Śląsku poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz wsparcie indywidualne dla uczniów cudzoziemskich w okresie realizacji projektu.
 10. Poprawa jakości świadczonych usług i ułatwienie obywatelom państw trzecich dostępu do adekwatnej do sytuacji imigranta pomocy integracyjnej dzięki szkoleniom dla pracowników urzędów w okresie realizacji projektu.

 

Planowane rezultaty

- integracja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

- budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej

- zwiększenie wiedzy na temat reguł funkcjonowania w polskiej rzeczywistości i ułatwienie procesu zintegrowania ze społecznością

- podniesienie kompetencji z zakresu posługiwania się językiem polskim dzięki udziałowi w kursach językowych

- zapewnienie obywatelom państw trzecich wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także podejmować działania na rzecz trwałej integracji w społeczeństwie.

- wzrost postaw tolerancji i życzliwości mieszkańców Dolnego Śląska wobec migrantów, a także dostrzeżenie korzyści, które płyną z różnorodności kulturowej.

- zyskają również lokalni pracodawcy, którzy zatrudniając imigrantów zgodnie z ich kwalifikacjami i na równych zasadach zwiększą konkurencyjność firmy, co z kolei będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Realizacja projektu będzie ważnym krokiem do pozycjonowania Dolnego Śląska jako regionu, który ma wypracowane metody skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową, z korzyścią dla lokalnej społeczności, gospodarki i edukacji.

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 • - dofinansowanie
  dofinansowanie
liczba wejść: 6802