Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Integracja,adaptacja,akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Oferta Partnera - Fundacja Ukraina

logo projektu

 

logo FAMI                   

 

 

PROJEKT

„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ UKRAINA

 

  •  ForUM For Unity of Migrants

Cykliczne, coroczne spotkanie osób i środowisk zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców mające na celu ustalenie sposobów rozwiązania problemów migrantów związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku lokalnym, usprawnieniem procesu legalizacji pobytu oraz zatrudnienia. W trakcie wydarzenia wypracowane zostaną konkretne propozycje rozwiązań, które mogą posłużyć poprawie sytuacji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

 

  • Cykl szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych

Szkolenia są adresowane w szczególności pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej i będą dotyczyć potrzeb, uwarunkowań, sytuacji formalnoprawnej i sylwetki psychologicznej migrantów, którzy zwracają się o wsparcie do danej instytucji. Szkolenia te zostaną poprzedzone diagnozą potrzeb wśród potencjalnych uczestników i przykładowo mogą dotyczyć takich zagadnień jak komunikacja międzykulturowa, warsztaty antydyskryminacyjne, obsługa klienta cudzoziemskiego.

 

  • Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w urzędach/instytucjach w miastach w Polsce, w których wdrożono i stosuje się innowacyjne i efektywne metody współpracy z migrantami (np. Warszawa, Gdańsk). Wizyty studyjne będą stanowiły inspirację do wprowadzenia zmian/innowacji w zakresie codziennej pracy z klientem cudzoziemskim i udzielenia mu niezbędnego i dopasowanego do potrzeb wsparcia. Wizyty studyjne będą przyczynkiem do próby standaryzacji działań związanych z obsługą cudzoziemca na terenie województwa dolnośląskiego i wypracowania jednolitej i efektywnej ścieżki postępowania w określonych obszarach.

 

  • Kampania informacyjno-edukacyjna „Wiem, zatrudniam, zyskuję”

Kampania zostanie zrealizowana w 2019 r. we współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Ukraina, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, a także innych instytucji rynku pracy, w tym w szczególności agencji zatrudnienia. Bezpośrednimi adresatami kampanii będą lokalni pracodawcy, szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, generujące znaczny odsetek miejsc pracy w regionie, o istotnych potrzebach kadrowych. Inicjatywy podejmowane w ramach kampanii będą mieć na celu kształtowanie i wzmacnianie wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników.
Elementami kampanii będą spotkania z pracodawcami, nośniki outdoorowe, kampania informacyjno-promocyjna w lokalnej stacji telewizyjnej, artykuły w prasie.

 

  • Targi pracy

Targi pracy ukierunkowane będą na pomoc migrantom w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie lokalnych firm w pozyskaniu pracowników w obliczu doświadczanych trudności ze znalezieniem kompetentnych i zmotywowanych pracowników, co przełoży się na wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm. Targi zostaną zrealizowane we współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. Dolnośląską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Ekonomicznym), Powiatowym Urzędem Pracy oraz agencją pośrednictwa pracy Sanpro Job Service. W tragach wezmą udział lokali pracodawcy z sektora dużych i średnich przedsiębiorstw (m.in. Impel S.A, Vantage Development, pracodawcy zrzeszeni w Zachodniej Izbie Gospodarczej). Cudzoziemcy zainteresowani udziałem w targach będą mieli możliwość przygotowania profesjonalnego portfolio (CV, list motywacyjny) lub odbycia treningu rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym. Podczas targów pracy odbędą się też warsztaty dotyczące rynku pracy, budowania kariery zawodowej, przedsiębiorczości.

 

  • Punkt informacyjno-doradczego dla cudzoziemców (Infopunkt)

W ramach projektu zostanie uruchomiony Infopunkt dla cudzoziemców zlokalizowany w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju. Infopunkt będzie czynny 5 dni w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00-20.00 i wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00. Pracownicy Infopunktu udzielą zainteresowanym informacji w kwestiach administracyjno-prawnych oraz integracyjnych, m.in. poprzez wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia danej sprawy, wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć, wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. W ramach Infopunktu świadczone będą także konsultacje przez specjalistów: doradcę integracyjnego (np. sprawy życia codziennego takie jak ubezpieczenie zdrowotne, wynajem mieszkania, zapewnienie opieki dla dzieci itp.), doradcę zawodowego (np. poszukiwanie zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych), prawnika (np. prawo pracy, cywilne, rodzinne itp.). Możliwe są także – w przypadku zasygnalizowanych potrzeb – konsultacje w formule wyjazdowej, w miejscowościach zlokalizowanych na Dolnym Śląsku

 

  • Kursy językowe „Let’s mów”

W ramach projektu zostanie zorganizowanych min. 10 cykli kursów z języka polskiego „Let’s mów”, po 2 kursy w każdym cyklu w wymiarze 128 h dydaktycznych/kurs (ww. ilość godzin gwarantuje przyswojenie wiedzy z danego poziomu językowego), zgodnie z potrzebami i wyjściowymi umiejętnościami. Tryb realizacji zostanie dopasowany do sytuacji życiowo-zawodowej osób uczestniczących w projekcie (np. w dni robocze popołudniami i/lub soboty). W każdym cyklu weźmie udział 30 osób z grupy docelowej (2 grupy po średnio 15 osób każda), łącznie nie mniej niż 300 obywateli państw trzecich. Kursy będą dostosowane do norm określonych przez Radę Europy (CEF) i odpowiadać poziomom A0-C2. 50% uczestników kursu (wyłonionych na podstawie wyników egzaminu wewnętrznego i frekwencji) zostanie zagwarantowana możliwość przystąpienia do Egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

  • Kursy integracyjno-adaptacyjne „Polska – moje miejsce”

 Tematyczne warsztaty dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce:

LEGALIZACJA POBYTU – podstawy prawne i dokumenty potwierdzające legalny pobyt, instruktaż wypełniania wniosku o uzyskanie wizy/karty pobytu, zasady uzyskania niebieskiej karty UE oraz obywatelstwa polskiego itp.; łącznie: 8 godzin, zajęcia będą prowadzone przez prawnika.

ZATRUDNIENIE – zagadnienia z obszaru prawa pracy oraz metod poszukiwania legalnego zatrudnienia w Polsce: formy podejmowania zatrudnienia w oparciu o kodeks cywilny i prawo pracy, podstawowe prawa i obowiązki pracownika, dodatkowe obostrzenia dotyczące zatrudniania obcokrajowców (np. zezwolenia na pracę), metody poszukiwania pracy, ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, możliwości i formy dokształcania uczniów, studentów i pracowników, zakładanie własnej działalności gospodarczej przez cudzoziemców; łącznie: 8 godzin; zajęcia będą prowadzone przez prawnika i doradcę zawodowego.

ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE – podstawowe kwestie dotyczące codziennych czynności związanych z pobytem w Polsce, m.in. obowiązek meldunkowy, uzyskiwanie prawa jazdy, założenie konta bankowego, wynajęcie mieszkania, system edukacji w Polsce, opieka zdrowotna i ubezpieczenia na życie, zawieranie związku małżeńskiego, uzyskanie numeru PESEL i NIP, podatki w Polsce (w tym: rodzaje podatków, skala podatku dochodowego, roczne rozliczenia podatku); łącznie: 8 godzin; zajęcia będą prowadzone przez prawnika, doradcę podatkowego i pracownika Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu.

RÓŻNICE KULTUROWE I NORMY SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE – warsztaty dotyczące zasad współżycia społecznego, savoir-vivre na gruncie towarzyskim i zawodowym, dress code, różnic kulturowych; łącznie 8 godzin; zajęcia będą prowadzone przez specjalistę w ww. obszarze.

 

  • Szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych

Tematyka szkoleń, liczba godzin przypadająca na dany temat będzie uzgodniona z odbiorcami wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Szkolenia będą mogły dotyczyć zagadnień typu: integracja klasy wielokulturowej, wspieranie ucznia cudzoziemskiego, zarzadzanie konfliktem na tle różnic kulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji. Celem szkoleń będzie wsparcie kadry pedagogicznej w zarządzaniu wielokulturowością, uzupełnienie wiedzy na temat dialogu międzykulturowego, a także dostarczenie narzędzi do pracy w klasie międzykulturowej. Nauczyciele z szkół podstawowych otrzymają także materiały metodyczne (np. scenariusze zajęć) dotyczące efektywnej edukacji i integracji w klasach wielokulturowych.

 

  • Asystent kulturowy w szkołach

W ramach wsparcia procesu integracji uczniów innej niż polska narodowości ze społecznością szkolną zapewniona będzie pomoc asystenta kulturowego w formie dyżurów w szkołach. Rolą asystenta będzie m.in. aktywizacja dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego, a także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców oraz nauczycieli na problematykę wielokulturowości, walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku.  Asystentami będą osoby pochodzące ze środowiska migranckiego oraz z powodzeniem funkcjonujące w społeczeństwie polskim.

 

www.fundacjaukraina.eu

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. oraz z budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

liczba wejść: 4583