Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Informacja o formach wsparcia w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II

logo FAMI

Bezpieczna przystań.
Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II.”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności
za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Tytuł projektu: Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II.

Wkład FAMI: 5 708 430,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 902 810 zł

Ramy czasowe realizacji projektu 1.09.2022 – 31.12.2023

Głównymi beneficjentami projektu są cudzoziemcy wpisujący się w grupę docelową celu Integracja zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy, którzy dostali się do Polski po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę 24.02.2022, czyli zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022, jak i obywateli innych krajów trzecich, którzy wjechali na terytorium Polski z Ukrainy i przebywają na nim legalnie (osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w powiązaniu z decyzją wykonawczą wdrażającą mechanizm ochrony tymczasowej, tj. decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujące wprowadzeniem tymczasowej ochrony). Wsparciem w projekcie zostaną też objęci obywatele państw trzecich (w szczeg. Ukraińcy) przebywający legalnie na Dolnym Śląsku (lub będący w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – wsparcie wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu), na podstawie dokumentów określonych w Podręczniku dla Beneficjenta (rozdział 1.1 pkt 2).

Grupa docelowa  - obywatele państw trzecich legalnie przebywający na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy, którzy dostali się do Polski po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę 24.02.2022, a także społeczeństwo przyjmujące, w tym instytucje obsługujące cudzoziemców. 

Cele projektu:

 1. Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich (zwłaszcza migrantów i Uchodźców z Ukrainy) przebywających na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców w okresie realizacji projektu.
 2. Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym i potrzebującym obywatelom państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy, poprzez uruchomienie punktów informacyjno-doradczych, konsultacji specjalistycznych w okresie realizacji projektu oraz infolinii.
 3. Zapewnienie doradztwa specjalistycznego, w tym m.in. porad prawnych dla potrzebujących obywateli państw trzecich, w szczególności uchodźców z Ukrainy.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów – obywateli państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim na Dolnym Śląsku poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia integracyjne i lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy, podczas całego roku szkolnego w okresie realizacji projektu.
 5. Zapewnienie szybszej i łatwiejszej integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy poprzez tłumaczenie dokumentów niezbędnych przy podejmowaniu pracy, nauki, załatwianiu spraw zdrowotnych i innych.
 6. Integracja dzieci obywateli państw trzecich, w szczególności dzieci, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. z dziećmi obywatelami polskimi w formie wyjazdów zimowych i letnich na zorganizowany wypoczynek.
 7. Diagnoza sytuacji w województwie w celu stworzenia podstaw do rozpoczęcia prac zmierzających do opracowania projektu długofalowej strategii integracji cudzoziemców.
 8. Poprawa infrastruktury niezbędnej do właściwego funkcjonowania służb Wojewody Dolnośląskiego realizujących zadania z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy.
 9. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, wspierających realizację zadań dotyczących obywateli państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy, prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego,
 10. Podniesienie kompetencji, rozwój umiejętności oraz wiedzy specjalistycznej pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących zadania Wojewody Dolnośląskiego z zakresu obsługi obywateli państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy, w obszarze legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski.
 11. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych, prawnych i społecznych obywateli państw trzecich w wyniku ich udziału w zaplanowanych w okresie realizacji projektu formach wsparcia
 12. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach poprzez zapewnienie usługi asystenta kulturowego w okresie realizacji projektu.
 13. Poprawa jakości świadczonych usług i ułatwienie obywatelom państw trzecich dostępu do adekwatnej do sytuacji imigranta pomocy integracyjnej dzięki szkoleniom dla pracowników urzędów i osób wspierających oraz pracujących z i dla migrantów i uchodźców, a także zapewnienie usługi tłumacza w okresie realizacji projektu.
 14. Wsparcie materialne uchodźców z Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku) poprzez zakup takich materiałów jak: odzież, artykuły spożywcze, higieniczne i kosmetyczne, wyprawki i podręczniki szkolne, lekarstwa, okulary korekcyjne i inne wyroby medyczne..

Planowane rezultaty

-  integracja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku,

- budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej,

- zwiększenie wiedzy na temat reguł funkcjonowania w polskiej rzeczywistości i ułatwienie procesu zintegrowania ze społecznością,

- podniesienie kompetencji z zakresu posługiwania się językiem polskim dzięki udziałowi w kursach językowych oraz klubach językowych,

- zapewnienie obywatelom państw trzecich wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy m.in.. dotyczące legalizacji pobytu a także podejmować działania na rzecz trwałej integracji w społeczeństwie,

- wzrost postaw tolerancji i życzliwości mieszkańców Dolnego Śląska wobec migrantów, a także dostrzeżenie korzyści, które płyną z różnorodności kulturowej,

- zyskają również lokalni pracodawcy, którzy zatrudniając imigrantów zgodnie z ich kwalifikacjami i na równych zasadach zwiększą konkurencyjność firmy, co z kolei będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy regionu,

- poprawa standardu obsługi klienta oraz usprawnienie pracy właściwych komórek Wydziału obsługującego sprawy cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

Realizacja projektu będzie ważnym krokiem do pozycjonowania Dolnego Śląska jako regionu, który ma wypracowane metody skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową, z korzyścią dla lokalnej społeczności, gospodarki i edukacji.

liczba wejść: 1690