Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zakupów i Obsługi Urzędu

Oddział Zakupów i Obsługi Urzędu

Kierownik:

po. Dimmich-Szałkowska Anna
tel.: 71 340 69 06

Zadania Oddziału:

1) zamawianie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Urzędu;

2) dokonywanie zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z wyłączeniem zakupów realizowanych przez pozostałe Oddziały Biura;

3) przyjmowanie na stan Biura, ewidencjonowanie i wydawanie na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 88

4) gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją, zbyciem mienia Urzędu;

5) prowadzenie spraw dotyczących zamieszczania w prasie ogłoszeń i obwieszczeń Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu;

6) prowadzenie spraw dotyczących rocznej prenumeraty prasowej Urzędu;

7) zamawianie pieczęci – po uzyskaniu pozytywnej opinii komórki właściwej ds. kadr;

8) zamawianie wizytówek, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych Urzędu;

9) obsługa sal konferencyjnych oraz sali kolumnowej;

10) prowadzenie ewidencji wynajmowanych sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym i przekazywanie danych o kosztach najmu do właściwego rzeczowo Wydziału;

11) utrzymanie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu w należytym stanie technicznym poprzez: a) bieżącą likwidację awarii stolarskich, ślusarskich, dekarskich, elektrycznych i hydraulicznych, b) bieżącą konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych, c) planowanie i realizację remontów bieżących, w tym nadzór nad realizacją bieżących prac remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne, d) zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń technicznych, e) prowadzenie książek obiektów budowlanych, f) utrzymanie czystości i porządku, g) zapewnienie prawidłowego oznakowania Wydziałów/Biur i pomieszczeń;

12) zapewnienie ochrony osób i mienia dla potrzeb Urzędu;

13) realizacja potrzeb Urzędu w zakresie bindowania, laminowania i dużych zleceń kserograficznych;

14) realizacja potrzeb Urzędu w zakresie przenoszenia mienia Urzędu;

15) obsługa tablic Urzędu z informacjami ogólnymi poprzez wywieszanie na nich ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień i innych informacji dla potrzeb Urzędu;

16) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikającą z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania bilansowego nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej – G-02b;

17) zarządzanie pomieszczeniami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu;

18) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości itp. w obiektach Urzędu;

19) gospodarowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu w zakresie: a) prowadzenia spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi dla potrzeb Urzędu, b) przejmowania i zbywania nieruchomości i lokali dla potrzeb Urzędu, c) użyczania i wynajmowania powierzchni podmiotom zewnętrznym

 

 

liczba wejść: 1354