Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
Zbigniew Domagała
Sekretariat: p. 2150
tel.: 0 71 340 65 83
faks: 0 71 340 68 68
e-mail: gk@duw.pl
http://dwingik.duw.pl/

 

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. sporządzanie projektu budżetu Wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
 3. monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu geodezji i kartografii;
 4. monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 5. przygotowywanie – w oparciu o informacje przekazane z powiatów - propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz aktualizowanie harmonogramu realizacji wydatków;
 6. obsługa finansowa postępowań prowadzonych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 7. współpraca z Głównym Geodetą Kraju przy zapewnieniu rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych rejestrach publicznych;
 8. współpraca z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 9. realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania z wykonania prac scaleniowych – RRW-9 oraz wojewódzkich zestawień zbiorczych:
  • o mapie zasadniczej,
  • o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji,
  • o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
  • o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako:
  • organu I instancji w sprawach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do ustawy,
  • organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 11. prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań;
 12. wnioskowanie do Wojewody o powołanie i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego;
 13. wnioskowanie do Wojewody o powołanie na 4 letnią kadencję członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego;
 14. wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 15. wydawanie dziennika praktyki zawodowej na wniosek zainteresowanego;
liczba wejść: 27810