Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Przewodniczący

dr Sławomir Węgrzynowicz

 

Sekretarz

Elżbieta Nocko - Ciołek

 

Sekretariat

                                                                         tel.: 71 340 69 56

                                                                          fax.: 71 340 66 14

 

Pracownicy  merytoryczni:

                                                                           

                                                                          tel.:  71 340 62 45           

                                                                          tel.: 71 340 69 55  

                                                                          tel./ fax.  71  340 69 59 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw  Województwie Dolnośląskim   

Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

 

Godziny pracy administracyjnej:

pon. - pt.    8:00 - 16:00

sobota     nieczynnne

Informujemy,  że posiedzenia komisji orzekających odbywają się również poza dniami i godzinami pracy administracyjnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim, także w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

     

Zadania Wojewódzkiego Zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 2. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 3. przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz prowadzenie rejestru tych badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego;
 4. prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 5. przygotowanie i obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu;
 6. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie działalności Wojewódzkiego Zespołu.

   

   

Zadania Wojewódzkiego Zespołu z upoważnienia Wojewody w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. przeprowadzanie kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności obejmującej:
  • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 2. przeprowadzanie szkoleń dla członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności celem nadawania im uprawnień do orzekania;
 3. przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od starostów;
 4. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu Wojewody działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:
  • sporządzanie projektu budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • przygotowanie propozycji podziału środków finansowych, w tym dotacji, przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • nadzór i kontrola merytoryczna wykorzystania dotacji przez powiatowe zespoły (m.in. rozliczanie dotacji),
  • przygotowanie propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz jego aktualizowanie,
  • przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie Wojewody,
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym;
 5. wnioskowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wznowienie postępowania w wypadku stwierdzenia, że orzeczenie wydane zostało w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania.

   

liczba wejść: 54068