OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnosląskim jest możliwy osobiście lub pod numerami telefonów:

71/340-69-56

71/340-69-59

71/340-62-45

71/340-69-55

oraz poprzez skrzynkę e-mail:  wzon.wroclaw@duw.pl

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

 

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującegow Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu są udostępnione na stronie głównej Urzędu.

 

      Informujemy Państwa, że od dnia 12.09.2022 r. obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Niestawienie się na posiedzenie bez usprawiedliwienia przedłożonego w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu posiedzenia spowoduje zgodnie z § 7 ust. 5-6 w zw. z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027), pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.433) w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim  informuje wszystkie osoby zainteresowane, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz. 1842, ze zm.),

Art. 15 h ust. 1

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którego ważność:

 1.  upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem:
  • złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2.  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od dnia (czyli od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 2

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe (dla osób orzekanych), o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy      z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 3

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe,o których mowa w art. 8 ust. 5 (karty parkingowe wydane placówką) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Art. 15h ust. 4

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie decyzji wydanej z urzędu. Decyzja ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji (Art. 15h ust. 5).

 

            Jednocześnie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że o kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 linki do stron, gdzie umieszczono raporty dotyczące realizacjii ww. programów.

Informacje ogólne o programie.

Informacja o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Informacja na Facebooku o programie.

Strona internetowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Telefony kontaktowe poniżej:

 

Przewodniczący

dr Sławomir Węgrzynowicz

 

Sekretarz

Elżbieta Nocko - Ciołek

 

Sekretariat

                                                                         tel.: 71 340 69 56

                                                                          fax.: 71 340 66 14

 

Pracownicy  merytoryczni:

                                                                           

                                                                          tel.:  71 340 62 45  

                                                                          tel.  71 340 69 56

                                                                          tel.: 71 340 69 55  

                                                                          tel./ fax.  71  340 69 59 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw  Województwie Dolnośląskim   

Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

 

Godziny pracy administracyjnej:

pon. - pt.    8:00 - 16:00

sobota     nieczynnne

Informujemy,  że posiedzenia komisji orzekających odbywają się również poza dniami i godzinami pracy administracyjnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim, także w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

     

Zadania Wojewódzkiego Zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 2. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 3. przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz prowadzenie rejestru tych badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego;
 4. prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 5. przygotowanie i obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu;
 6. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie działalności Wojewódzkiego Zespołu.
 7.  

Zadania Wojewódzkiego Zespołu z upoważnienia Wojewody w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. przeprowadzanie kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności obejmującej:
  • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 2. przeprowadzanie szkoleń dla członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności celem nadawania im uprawnień do orzekania;
 3. przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od starostów;
 4. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu Wojewody działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:
  • sporządzanie projektu budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • przygotowanie propozycji podziału środków finansowych, w tym dotacji, przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • nadzór i kontrola merytoryczna wykorzystania dotacji przez powiatowe zespoły (m.in. rozliczanie dotacji),
  • przygotowanie propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz jego aktualizowanie,
  • przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie Wojewody,
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym;
 5. wnioskowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wznowienie postępowania w wypadku stwierdzenia, że orzeczenie wydane zostało w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania.

                                                                                                                                                                                                     

liczba wejść: 88639