Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE

 

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnosląskim jest możliwy pod numerami telefonów:

71/340-69-56

71/340-69-59

71/340-62-45

71/340-69-55

oraz poprzez skrzynkę e-mail:  wzon.wroclaw@duw.pl

 

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

 

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującegow Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu są udostępnione na stronie głównej Urzędu.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje również, że wprowadzone z dniem 31 maja 2020 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów obowiązują do dni odwołania.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.433) w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

      W związku z tym,  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim od dnia 31.03.2020 r. wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Oznacza to, że kontakty z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się :

- listownie,

- za pośrednictwem platformy e-PUAP,

- na adres poczty elektronicznej: wzon.wroclaw@duw.pl

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim  informuje wszystkie osoby zainteresowane, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem            i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz. 1842, ze zm.),

Art. 15 h ust. 1

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którego ważność:

 1.  upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem:
  • złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2.  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od dnia (czyli od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 2

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe (dla osób orzekanych), o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy      z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 3

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe,o których mowa w art. 8 ust. 5 (karty parkingowe wydane placówką) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Art. 15h ust. 4

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie decyzji wydanej z urzędu. Decyzja ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji (Art. 15h ust. 5).

 

            Jednocześnie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że o kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

     Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r. z przyczyn związanych z obecną pandemią, zwalczaniem zakażenia , zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 posiedzenia składów orzekających odbywają się wyłącznie bez udziału osób zainteresowanych, tj. w trybie zaocznym, na podstawie dokumentacji medycznej.

 

W przypadku chęci osobistego dostarczenia dodatkowej dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pod numerami telefonów:

71 3406847

71 3406959

71 3406956

71 3406245

71 3406955

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 linki do stron, gdzie umieszczono raporty dotyczące realizacjii ww. programów.

Informacje ogólne o programie.

Informacja o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Informacja na Facebooku o programie.

Strona internetowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Telefony kontaktowe poniżej:

 

Przewodniczący

dr Sławomir Węgrzynowicz

 

Sekretarz

Elżbieta Nocko - Ciołek

 

Sekretariat

                                                                         tel.: 71 340 69 56

                                                                          fax.: 71 340 66 14

 

Pracownicy  merytoryczni:

                                                                           

                                                                          tel.:  71 340 62 45  

                                                                          tel.  71 340 69 56

                                                                          tel.: 71 340 69 55  

                                                                          tel./ fax.  71  340 69 59 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw  Województwie Dolnośląskim   

Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

 

Godziny pracy administracyjnej:

pon. - pt.    8:00 - 16:00

sobota     nieczynnne

Informujemy,  że posiedzenia komisji orzekających odbywają się również poza dniami i godzinami pracy administracyjnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim, także w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

e-mail: wzon.wroclaw@duw.pl

     

Zadania Wojewódzkiego Zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 2. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 3. przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz prowadzenie rejestru tych badań w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego;
 4. prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 5. przygotowanie i obsługa administracyjna posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu;
 6. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie działalności Wojewódzkiego Zespołu.

   

   

Zadania Wojewódzkiego Zespołu z upoważnienia Wojewody w zakresie orzekania o niepełnosprawności:

 

 1. przeprowadzanie kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności obejmującej:
  • kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 2. przeprowadzanie szkoleń dla członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności celem nadawania im uprawnień do orzekania;
 3. przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od starostów;
 4. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu Wojewody działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:
  • sporządzanie projektu budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • przygotowanie propozycji podziału środków finansowych, w tym dotacji, przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • nadzór i kontrola merytoryczna wykorzystania dotacji przez powiatowe zespoły (m.in. rozliczanie dotacji),
  • przygotowanie propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz jego aktualizowanie,
  • przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie Wojewody,
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Wojewody w zakresie finansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym;
 5. wnioskowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia oraz o wznowienie postępowania w wypadku stwierdzenia, że orzeczenie wydane zostało w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania.

   

liczba wejść: 76311