ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Oddział Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Mirosław Gierczak
tel.: 71 340 69 62

 

Zadania Oddziału:

 

  1. gromadzenie    i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;
  2. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
  3. dostarczanie     niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  4. współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
  5. zapewnienie     funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
  6. sporządzanie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  7. opracowywanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  8. przygotowywanie i wydawanie zaleceń Wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
  9. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
  10. realizowanie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
  11. organizowanie wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
  12. opracowanie i aktualizowanie Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie Dolnośląskim;
  13. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych;
  14. uzgadnianie Planów Ograniczeń Dostaw Ciepła;
  15. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
  16. planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  zarządzaniu kryzysowym;
  17. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  18. opracowanie i aktualizacja Planu Postępowania Awaryjnego Województwa Dolnośląskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;
  19. uzgadnianie Wojewódzkiego Planu Ratowniczego, opracowywanego przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  20. zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów;
  21. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej na szczeblu wojewódzkim;
  22. opracowywanie zestawień przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa dla właściwego ministra;
  23. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  24. opracowanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;
  25. wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
  26. uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez ich administratorów i zarządców, celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa;
  27. dokonywanie bieżącej analizy sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na podstawie ostrzeżeń, prognoz i komunikatów otrzymywanych od państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i hydrogeologicznej;
  28. sporządzanie zbiorczych i cząstkowych sprawozdań z prowadzonych akcji przeciwpowodziowych;
  29. sporządzanie opinii projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, przekazywanego przez Wody Polskie;
  30. uzgadnianie sporządzonych przez Wody Polskie projektów map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;
  31. uzgadnianie przygotowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
  32. prowadzenie uzgodnień projektów decyzji właściwego organu Wód Polskich dotyczących nakazania zakładowi piętrzącemu wodę obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika bez odszkodowania, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;
  33. współpraca w zakresie ograniczania i minimalizowania skutków powodzi z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi obowiązki właścicielskie w stosunku do wód i budowli przeciwpowodziowych;
  34. sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określania rozmiaru i czasu korzystania z każdej wody na potrzeby zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń lub też zapobieżenia poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć;
  35. sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego wprowadzających czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy;
  36. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym;
  37. zawiadamianie odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej o uzyskaniu informacji o podjęciu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego działań mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz o wprowadzonym zakazie kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowym zakazie kąpieli, a w wypadku gdy jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako niedostateczna - zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - o warunkach, których realizacja umożliwi funkcjonowanie kąpieliska;
  38. współuczestniczenie w wykonywaniu zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tunelu położonego w transeuropejskiej sieci drogowej;
  39. zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, w tym dokumentowanie jego prac;
  40. sporządzanie wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;
  41. umieszczanie w wykazie, o którym mowa w pkt 40, określonego stadionu, obiektu lub terenu w drodze decyzji administracyjnej;
  42. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, nakładających na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w pkt 40, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
  43. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową, w sprawie:

a. zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach,

b. wprowadzenia, na czas określony albo nieokreślony, zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części;

  1. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przerwania imprezy masowej, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  2.  przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, poprzez coroczne porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w pkt 40, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w wymienionym rozporządzeniu oraz sprawdzanie stanu technicznego tych urządzeń;
  3.  prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na obszarze województwa;
  4.  prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń lub cofnięcia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń;
  5.  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia zgody lub odmowy udzielenia zgody na odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej;
  6.  branie udziału, w charakterze przedstawiciela Wojewody, w zgromadzeniach, o których mowa w pkt 48;
  7.  rozwiązywanie, poprzez wydanie decyzji ustnej, zgromadzeń, o których mowa w pkt 48, przez przedstawiciela Wojewody w sytuacjach kiedy przebieg zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, narusza powagę lub charakter Pomnika Zagłady albo narusza przepisy, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić;
  8.  wykonywanie zadań punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN;
  9.  prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie województwa, podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody, Prezesa NBP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz przygotowywanie projektów decyzji Wojewody w tym zakresie;
  10.  dokonywanie oceny zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa w cyklu półrocznym, rocznym i sporządzanie raportów o stanie bezpieczeństwa w województwie;
  11.  prowadzenie kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w zakresie sprawowania nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi);
  12.  realizowanie zadań Wojewody z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi, w tym:

a)  koordynowanie opracowania rocznego planu kontroli,

b) uczestniczenie w kontroli, jako przedstawiciel Wojewody,

c)  sporządzanie oceny rocznej kontroli straży gminnych (miejskich) i przekazanie jej do ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

d)  prowadzenie rejestru jednostek straży gminnych (miejskich);

  1.  realizowanie zadań Wojewody w zakresie ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym:

a) organizowanie konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego z budżetu państwa,

b) przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy;

  1.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania, uchylania bądź cofania przedsiębiorcom pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
  2.  kontrolowanie przestrzegania obowiązków ustawowych oraz warunków pozwolenia przez przedsiębiorców, którym Wojewoda udzielił pozwolenia na przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
  3.  opracowanie informacji rocznej dla ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych, o ilości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni przez straże miejskie, Straż Łowiecką i Straż Rybacką;
  4.  dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie, na podstawie sprawozdań szefów obrony cywilnej powiatów oraz na podstawie wyników prowadzonych kontroli realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej;
  5.  opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Województwa Dolnośląskiego;
  6.  opiniowanie planów obrony cywilnej powiatów/miast na prawach powiatu;
  7.  opracowywanie Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa na dany rok kalendarzowy;
  8.  uzgadnianie planów działania szefów obrony cywilnej powiatów/miast na prawach powiatu;
  9.  opracowywanie projektu, aktualizacja i realizacja „Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa dolnośląskiego”;
  10.  opracowywanie, w cyklu rocznym, Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa Dolnośląskiego do działalności z zakresu obrony cywilnej;
  11.  współudział w organizowaniu szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
  12.  tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
  13.  przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  14.  planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
  15.  planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  16.  planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  17.  wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
  18.  zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
  19.  zaopatrywanie organów i wojewódzkich formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
  20.  integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  21.  opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  22.  inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;
  23.  współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
  24.  zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;
  25.  opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
  26.  opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej w cyklu kwartalnym;
  27.  kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
  28.  ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz jego aktualizowanie;
  29.  organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
  30.  przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
  31.  sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych ochrony ludności i obrony cywilnej;
  32.  prowadzenie kontroli realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej powiatów/miast na prawach powiatu;
  33.  współudział w przeprowadzaniu kontroli wykonywania zadań Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze województwa.

 

 

liczba wejść: 11505