Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Oddział Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Kierownik oddziału:
p.o. Paweł Bednarz
tel.: 71 340 66 49

 

Zadania oddziału:

1) sporządzanie zbiorczych zestawień strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządowych po wystąpieniu klęsk żywiołowych;

2) obsługa administracyjna Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikowania strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego, w tym przeprowadzanie wstępnej analizy protokołów strat pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej;

3) sporządzanie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykazów jednostek poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych;

4) rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na prowadzenie działań przeciwklęskowych i poklęskowych, przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych propozycji dofinansowania z rezerwy

celowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań przeciwklęskowych i poklęskowych, kontraktacja i aneksowanie umów dotacji oraz sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym rozliczeń przyznanych dotacji;

5) sporządzanie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbiorczych zestawień potrzeb realizacji zadań z terenu województwa wraz z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze

samorządu terytorialnego;

6) weryfikacja wniosków o dotacje, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały promesy ministra właściwego do spraw wewnętrznych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałaniem im oraz

z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także wniosków o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

7) udzielanie informacji i wyjaśnień podmiotom, które otrzymały dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałaniem im oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowych z Funduszu

Solidarności Unii Europejskiej oraz przeprowadzanie szkoleń dla tych podmiotów;

8) kontraktacja i aneksowanie umów dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałaniem im oraz z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

9) sporządzanie wniosków do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz sporządzanie projektów podziału kwoty z rezerwy celowej,

uruchomionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

10) sprawdzanie, pod względem formalnym i merytorycznym, przedłożonych rozliczeń końcowych przekazanych środków dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałaniem im oraz z usuwaniem skutków ruchów

osuwiskowych ziemi, a także zadań finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

11) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie prawidłowości rzeczowego wykorzystania dotacji oraz prawidłowości udzielenia zamówienia pod względem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwrotu, przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacji na realizację zadań własnych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w przypadku

wystąpienia nieprawidłowości w wykorzystaniu udzielonych dotacji, stwierdzonych m.in. w wyniku kontroli;

13) sporządzanie, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Wojewody oraz innych podmiotów, corocznych oraz bieżących, zbiorczych informacji o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego;

14) weryfikacja wysokości pomocy publicznej udzielonej dla poszkodowanych przedsiębiorców na podstawie szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz przygotowywanie projektów decyzji określających kwotę zwrotu przyznanej pomocy,

przekraczającej wysokość poniesionych strat;

15) planowanie budżetu Wydziału na dany rok kalendarzowy, w szczególności sporządzanie projektów planu finansowego w zakresie budżetu tradycyjnego i zadaniowego;

16) sporządzanie corocznego planu wydatków budżetowych na cele obronności państwa;

17) dokonywanie podziału dotacji na zadania zlecone dla powiatów i gmin w zakresie obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych;

18) bieżący nadzór oraz realizacja planu w poszczególnych rozdziałach;

19) sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji planu wydatków oraz zrealizowania dotacji;

20) realizacja wydatków, w szczególności:

a) sporządzanie formularzy zgłoszeniowych na materiały i usługi,

b) sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,

c) sporządzanie i realizacja umów na dostawy i usługi;

21) sporządzanie sprawozdań rocznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa Obrony Cywilnej Kraju z planowania oraz realizacji budżetu w zakresie obrony cywilnej;

22) sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w następnym miesiącu do Wydziału Finansów i Budżetu na przekazanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, oraz do Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie zapotrzebowania środków finansowych

na kolejny miesiąc;

23) przygotowywanie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i procedurami wewnętrznymi;

24) zaopatrywanie Wydziału w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do pracy – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

25) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzętu obrony cywilnej i materiałów;

26) prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego Urzędu, w tym na stanowiskach kierowania, oraz przydział użytkownikom;

27) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań;

28) zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej obrony cywilnej oraz realizacja zadań w zakresie standaryzacji i kontroli eksploatowanego i nabywanego sprzętu;

29) wypisywanie dowodów rozchodowych na sprzęt przyjmowany i wydawany z magazynu interwencyjnego;

30) przygotowanie i udział w przeklasyfikowaniu i wybrakowaniu sprzętu oraz inwentaryzacji;

31) nadzór nad wykorzystaniem przydzielonych środków finansowych w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań obronnych i obrony cywilnej;

32) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze spraw obronnych oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;

33) obsługa systemu finansowego „TREZOR”;

34) prowadzenie magazynów przeciwpowodziowych, w tym:

a) zapewnienie stałego, bieżącego dostępu do zasobów zgromadzonych w magazynach,

b) udostępnianie zasobów magazynowych w przypadku wystąpienia powodzi,

c) zapewnienie prawidłowego utrzymania obiektów i zgromadzonych w nich zasobów,

d) dokonywanie brakowania sprzętu i zakupów uzupełniających.

liczba wejść: 31727