Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału
Karina Sikora-Wojtarowicz
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Agnieszka Martyniuk
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR), w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) oraz 999 (w zakresie funkcjonowania) na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  a) planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  b) koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  c) przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 5. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowegow sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 6. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego – w zakresie przyznanych uprawnień;
 7. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, w tym w sytuacjach awaryjnych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 8. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisówzdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty;
 9. realizacja doraźnych zadań w zakresie współpracy ze służbami ratunkowymi Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych z obszarów przygranicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm):

 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy
ul. Stefana Batorego 5,

- Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1,

- starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, służba, inspekcja lub straż wchodząca w skład administracji wojewódzkiej, którym Wojewoda Dolnośląski powierzył prowadzenie centrum,

 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pok. 2145, e-mail iod@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tj. przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. RODO, w związku z ustawą z dnia
  22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dane będą przetwarzane
  w systemie teleinformatycznym w celu obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest
  art. 8 z dnia 22 listopada 2013 r. ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
 • odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną systemów informatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 • Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej zgodnie z przepisami dotyczącymi współpracy w ramach European Emergency Number Association (EENA);
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego tj. przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania zgłoszenia. Po upływie tego terminu dane są usuwane;
 • ma Pani/Pan prawo do sprostowania oraz żądania dostępu do swoich danych, przy czym występując z takim żądaniem musi Pani/Pan podać informację  o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Systemie Wspomagania Dowodzenia

Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127)

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

a) wojewodowie,

b) dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

c) dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym2.

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 1 a) - c) właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

6) W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

7) Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:

a) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3,

c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy4,

d) ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM5.

 

4 Ustaw a z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

5 Ustaw a z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357)

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

10) Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

liczba wejść: 27569