Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału
Karina Sikora-Wojtarowicz
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Agnieszka Martyniuk
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR), w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) oraz 999 (w zakresie funkcjonowania) na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  a) planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  b) koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  c) przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 5. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowegow sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 6. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego – w zakresie przyznanych uprawnień;
 7. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, w tym w sytuacjach awaryjnych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 8. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisówzdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty;
 9. realizacja doraźnych zadań w zakresie współpracy ze służbami ratunkowymi Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych z obszarów przygranicznych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Powiadamiania Ratunkowego”

Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm):

 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5,

- Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pok. 2145, e-mail iod@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tj. przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. RODO, w związku z ustawą z dnia 22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dane będą przetwarzane w systemie teleinformatycznym w celu obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 8 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego z dnia 22 listopada 2013 r.;
 • odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną systemów informatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 • Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej zgodnie z przepisami dotyczącymi współpracy w ramach European Emergency Number Association (EENA);
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego tj. przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania zgłoszenia. Po upływie tego terminu dane są usuwane;
 • ma Pani/Pan prawo do sprostowania oraz żądania dostępu do swoich danych, przy czym występując z takim żądaniem musi Pani/Pan podać informację  o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
liczba wejść: 29940