Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Budżetu i Planowania

Oddział Budżetu i Planowania

 

                 

Kierownik Oddziału:

Katarzyna Szponarska

tel.: 71 340 65 53

Zadania Oddziału:

                                

 

   

   1. Opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody, obejmujących wydatki bieżące i majątkowe, zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym.

2. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej.

3. Zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz inne zlecone ustawami, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej.

4. Opracowywanie planu finansowego budżetu Wojewody.

5. Przygotowywanie propozycji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody przedstawianej Ministrowi Finansów.

6. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody w oparciu o harmonogram przekazywany przez Ministra Finansów oraz wnioskowanie o aktualizację harmonogramu realizacji wydatków.

7. Przekazanie dysponentom podległym Wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym sprawującym nadzór merytoryczny nad realizacją dotacji harmonogramów realizacji wydatków oraz informowanie o aktualizacjach harmonogramów.

8. Dysponowanie środkami publicznymi w celu wykonywania ustawowych zadań i kompetencji dysponenta części budżetowej oraz sporządzanie dyspozycji finansowych uruchamiania środków.

9. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

10. Prowadzenie ewidencji zmian w zakresie planu wydatków w budżecie Wojewody w oparciu o decyzje Ministra Finansów i decyzje Wojewody.

11. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o zmianach wysokości planu wydatków oraz jednostek samorządu terytorialnego o zmianach wysokości kwot dotacji celowych.

12. Opracowywanie okresowych, zbiorczych ocen i analiz z wykonania budżetu Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.    ..lllll

13. Obsługa formalno-rachunkowa w zakresie finansowania zadań objętych Programem Wieloletnim pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

14. Przygotowywanie projektu wystąpień w sprawach dotyczących zwiększenia budżetu Wojewody w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wniosków o zwiększenie limitu środków na zadania finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych.

15. Kompletowanie wniosków otrzymanych z wydziałów merytorycznych i jednostek samorządu terytorialnego o wypłatę dotacji na wydatki inwestycyjne, weryfikacja wniosków oraz przygotowywanie dyspozycji wypłat dotacji.

16. Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji źródłowej oraz opracowywanie zleceń płatniczych dotyczących rent i odszkodowań deliktowych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody oraz innych zobowiązań zasądzonych wyrokami sądowymi.

17. Przygotowywanie wniosku o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w oparciu o zweryfikowane propozycje dysponentów podległych Wojewodzie.

18. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków w ramach programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

19. Przygotowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie.

20. Administrowanie dysponentami i użytkownikami w informatycznym systemie obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

21. Obsługa informatycznej aplikacji BUZA, wspomagającej opracowanie planu budżetu Wojewody w układzie zadaniowym.

22. Analiza pod względem formalno-rachunkowym wniosków o zwrot:

a) utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo- rozwojowego,

b) części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

23. Opracowywanie upoważnień w sprawach ustanowienia i określenia stopnia dysponenta środków budżetowych oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień.

24. Opracowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

25. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wstrzymaniu czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną.

26. Współudział w pracach Zespołu powołanego w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności stanowiących dochody Skarbu Państwa.

27. Obsługa wniosków do rezerwy celowej na dofinansowanie projektów w ramach Programów Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

28. Wykonywanie czynności związanych z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska oraz Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska.

29. Prowadzenie rejestru podjętych w danym roku budżetowym rozstrzygnięć w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, przypadających państwowym jednostkom budżetowym, których wartość należności głównej przekracza kwotę 40 000,00 zł.          

 1. Opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody, obejmujących wydatki bieżące i majątkowe, zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym.
 2.  Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej.
 3. Zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 4. Zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 5. Opracowywanie planu finansowego budżetu Wojewody.
 6. Opracowywanie rzeczowego planu finansowego wydatków majątkowych.
 7.  Przygotowywanie propozycji projektu harmonogramu / harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody przedstawianej Ministrowi Finansów.
 8.  Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody w oparciu o harmonogram przekazywany przez Ministra Finansów oraz wnioskowanie o aktualizację harmonogramu realizacji wydatków.
 9. Dysponowanie środkami publicznymi w celu wykonywania ustawowych zadań i kompetencji dysponenta części budżetowej.
 10.  Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.
 11.  Prowadzenie ewidencji zmian w zakresie planu wydatków w budżecie Wojewody w oparciu o decyzje Ministra Finansów i decyzje Wojewody.
 12.  Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o zmianach wysokości planu wydatków oraz jednostek samorządu terytorialnego o zmianach wysokości kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa.
 13.  Opracowywanie okresowych, zbiorczych ocen i analiz z wykonania budżetu Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.
 14.  Weryfikacja projektów wystąpień w sprawach dotyczących zwiększenia budżetu Wojewody o środki z rezerw celowych budżetu państwa.
 15. Weryfikacja wniosków o wypłatę dotacji dla służb, inspekcji i straży oraz przygotowywanie dyspozycji wypłat dotacji.
 16.  Przygotowywanie wniosku o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego w oparciu o zweryfikowane propozycje dysponentów podległych Wojewodzie.
 17.  Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym wniosków do rezerwy celowej na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
 18.  Przygotowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części 85/02 - województwo dolnośląskie.
 19.  Administrowanie dysponentami i użytkownikami w informatycznym systemie obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
 20.  Obsługa informatycznej aplikacji BUZA, wspomagającej opracowanie planu budżetu Wojewody w układzie zadaniowym, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz sprawozdawczości.
 21.  Opracowywanie projektu zarządzenia Wojewody w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa.
 22.  Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wstrzymaniu czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną.
 23.  Obsługa zwrotów środków dokonywanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 24.  Prowadzenie rejestru podjętych w danym roku budżetowym rozstrzygnięć w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, przypadających państwowym jednostkom budżetowym, których wartość należności głównej przekracza kwotę 40 000,00 zł.
liczba wejść: 17708