Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków

Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków

Kierownik Oddziału:
Wojciech Czereś
tel.: 71 340 60 56


Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych dysponenta trzeciego stopnia, w celu realizacji zadań Wojewody wynikających z roli wierzyciela tych należności, w szczególności:

    a) kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

    b) kar nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewodę,

    c) grzywien w celu przymuszenia i opłat nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewodę i inne organy, a których wierzycielem jest Wojewoda,

    d) dochodów wynikających z postępowań Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;

 2. weryfikacja dokumentacji źródłowej oraz opracowywanie zleceń płatniczych, dotyczących rent i odszkodowań deliktowych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody oraz innych zobowiązań zasądzonych wyrokami sądowymi;

3. analizowanie i ewidencjonowanie należności oraz zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;

4. przeprowadzanie inwentaryzacji:

a) należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,

b) mienia przejętego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

5.  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych;

6. współpraca z organami biorącymi udział w realizacji postępowania mandatowego oraz  egzekucyjnego;

7. sporządzanie oraz realizacja dyspozycji finansowych z tytułu zwrotu nadpłat, zwrotów kwot mylnie wpłaconych oraz opłat komorniczych;

8.  sporządzanie dyspozycji przekazania środków z tytułu kosztów egzekucyjnych podlegających  finansowaniu z budżetu Wojewody;

9.  inicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych, w szczególności nadzór nad umorzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności;

10.  bieżąca analiza stanu należności w księgach rachunkowych ze stanem prowadzonych spraw;

11. prowadzenie ewidencji księgowej wpływów i należności z tytułu realizacji dochodów dysponenta trzeciego stopnia;

12.  obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia;

13.  sporządzania miesięcznych oraz rocznych sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków  dysponenta trzeciego stopnia;

14.  sporządzanie rocznego planu dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia;

15.  sporządzanie okresowych analiz realizacji dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia;

16. zarządzanie użytkownikami systemu eCRU (Elektroniczny Centralny Rejestr Umów) oraz wnioskowanie do administratora systemu o dokonanie niezbędnych modyfikacji.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 14463