Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Architektury i Budownictwa

Oddział Architektury i Budownictwa

kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa:


Aneta Klimczak 

tel.:  71 340 67 72

 

z-ca kierownika Oddziału Architektury i Budownictwa:

Dawid Luberda

tel: 71 340 66 42

 

godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Oddziału:     pn-pt 12:00-15:00

 

Zadania Oddziału:

1)wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody;

2) realizacja zadań organów pierwszej instancji dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie:

a) obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

b) obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego  oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu –niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wrazz obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

c) obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym,

d) obiektów i robót budowlanych lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

e) obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,

f) strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie  sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.)

g) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961),

h)  inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN),

i) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,

j) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej,      związanych z tymi drogami,

k) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,

l) zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich,

m)  sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

n) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;

3) współpraca z organami samorządu zawodowego w budownictwie w sprawach dotyczących  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

4) współpraca z organami nadzoru budowlanego, a w szczególności:

a) udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,

b) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z Prawa budowlanego;

5) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.);

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zmiany pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012;

7) kontrola terminów decyzji wydawanych przez organy administracji architektonicznobudowlanej pierwszej instancji na podstawie rejestrów elektronicznych;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwolenia na realizację inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1377 z późn. zm.);

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) ;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji w  zakresie lotniska użytku publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1122 z późn. zm.) ;

11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) ;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) ;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwolenia na budowę terminalu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 z póżn. zm.) ;

14) prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) ;

15) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdań o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych – B-05;

16) realizacja zadań w sprawie koordynacji robót budowlanych obejmujących obiekty i roboty budowlane, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) .

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Architektury i Budownictwa znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 


 

liczba wejść: 53854