Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Planowania Przestrzennego

Oddział Planowania Przestrzennego

Kierownik OddziałuPlanowania Przestrzennego:

Ewa Stachera


tel.:  71 340 67 23

godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Oddziału:     pn-pt 12:00-15:00

 

Zadania Oddziału:

 1. przygotowywanie i zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;
 2. przygotowywanie i zgłaszanie wniosków do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin;
 3. przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i województw ościennych;
 4. przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa do uchwał rad gmin:
 1.  o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2.  o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4.  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania;
 1. przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwały sejmiku województwa
  o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 2. uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów rządowych;
 3.  uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z ustaleniami programów rządowych;
 4. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych;
 5. opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
 6. wzywanie rady gminy do uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniedbanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego;
 7.  wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin albo obszarów udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego;
 8.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy na terenach zamkniętych;                                                                                                                                         
 9.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia lokalizacji linii kolejowych
  o znaczeniu państwowym;
 10.  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
 11.  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji towarzyszących w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzania nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przez inwestora, na skutek lokalizacji inwestycji towarzyszących
  w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 14.  sprawowanie nadzoru nad terminem wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz naliczanie kar za przekroczenie tego terminu.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Planowania Przestrzennego znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 18739