Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Planowania Przestrzennego

Oddział Planowania Przestrzennego

p.o. kierownika Oddziału Planowania Przestrzennego:

Ewelina Sztrajt


tel.:  71 340 66 84

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:     pn-pt 11:00-14:00

Do zadań Wydziału Infrastruktury w zakresie Oddziału Planowania Przestrzennego należy:

 1. zgłaszanie wniosków do - planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania województwa;
 2. uzgadnianie projektów - planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego planu inwestycyjnego, miejscowego planu rewitalizacji, w zakresie odpowiednich zadań rządowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc;
 3. opiniowanie - projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, projektu gminnego programu rewitalizacji w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 4. opiniowanie pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwał rad gmin - o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu planu ogólnego gminy, o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego, o uchwaleniu miejscowego planu rewitalizacji, o uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 5. opiniowanie pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwał sejmiku województwa – o przystąpieniu do sporządzania/o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 6. wyrażenie zgody na zastosowanie postępowania uproszczonego do sporządzania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. wzywanie rad gmin do uchwalenia planu ogólnego gminy w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego;
 8. wydawanie zarządzeń w sprawie planu miejscowego dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Państwa lub gospodarki narodowej;
 9. sprawowanie nadzoru nad terminem wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy oraz naliczanie kar za przekroczenie tego terminu, po wniesieniu żądania wymierzenia tej kary przez podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji;
 10. wydawanie zarządzeń zastępczych dotyczących złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 11. wymierzanie kary za uchybienie terminu na wprowadzenie przez samorząd zmian koniecznych dla ochrony złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji do planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  1. ustalenia lokalizacji - inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy na terenach zamkniętych, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, regionalnej sieci szerokopasmowej, inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej,
  2. określania warunków wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy lub grunty objęte obszarem kolejowym, wynikającego z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ustalonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
  3. zezwolenia na wejście na teren nieruchomości lub jej części w celu wykonania prac określonych w ustawie – w inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 13. dokonywanie rezerwacji obszaru realizacji Inwestycji Towarzyszącej inwestycjom
  w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego i wydawanie w tych sprawach zarządzeń wojewody stanowiących akty prawa miejscowego;
 14. przyjmowanie planu miejscowego Inwestycji Towarzyszącej inwestycjom w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w drodze zarządzenia.”;

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Planowania Przestrzennego znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 30907