Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Oddział Kontroli i Egzekucji

Oddział Kontroli i Egzekucji

 

Kierownik Oddziału
Damian Domusiewicz
tel.: 71 340 67 10

Zadania Oddziału:

 1. Koordynowanie działalności kontrolnej zewnętrznej Wojewody.
 2. Sporządzanie okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody.
 3. Nadzór nad realizacją okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody.
 4. Wykonywanie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • prawo geologiczne i górnicze,
  • o odpadach,
  • o odpadach wydobywczych,
  • o lasach,
  • prawo ochrony środowiska,
  • o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy,
  • o ewidencji ludności,
  • o dowodach osobistych,
  • prawo o aktach stanu cywilnego,
  • o zmianie imienia i nazwiska,
  • o fundacjach,
  • o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 5. Wykonywanie kontroli zewnętrznych w przedmiocie wypełniania przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwoleń na broń.
 7. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie licencji detektywa.
 8. Kontrola przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w organach samorządu terytorialnego.
 9. Wykonywanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie.
 10. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji własnych Wojewody, oraz z decyzji z zakresu administracji rządowej, wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorządowe oraz inne organizacje społeczne.
 11. Kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowań egzekucyjnych, zleconych przez Wojewodę innym organom.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

liczba wejść: 18857