Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Samodzielne Stanowisko do spraw Oświadczeń Majątkowych oraz Udostępniania Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowisko ds. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych oraz przygotowywania proj. o odmowie udostępnienia inf. publicznej.

Jadwiga Szeremowicz

tel. 71 340 64 35

 

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
  • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
  • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
  • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
  • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji dotyczącego odmowy udostępnienia danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wójtów (burmistrzów, prezydentów), starostów i marszałka jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
  pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia wpływających oświadczeń majątkowych;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest odpowiednio art.24h  ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym i art. 27c ustawy o samorządzie województwa;
 5. Okres przechowywania danych osobowych wynika ze wskazanych wyżej przepisów i wynosi 6 lat.;
 6. Osoby, o których mowa w pkt. 1, mają prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, prawo do sprostowania;
 7. Osoby, o których mowa w pkt. 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1,  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczenia majątkowe samorządowców na koniec kadencji 2014-2018

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, przewodniczący sejmiku województwa, rad powiatów, gmin i miast 17 września powinni złożyć do Wojewody Dolnośląskiego oświadczenia majątkowe.

Na dwa miesiące przed końcem kadencji upływającej 16 listopada br. Samorządowcy powinni złożyć oświadczenia do Wojewody. Oświadczenia powinny być złożone 17 września (16 września jest dniem wolnym od pracy). Dokument, w dwóch egzemplarzach, należy złożyć w Kancelarii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( Punkt Obsługi Klienta).

Oświadczenia majątkowe powinny zostać sporządzone według stanu na dzień jego złożenia. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego, drugi będzie weryfikowany przez Wojewodę. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie lub stwierdzenia w nim nieprawidłowości, Wojewoda przekazuje taką informację odpowiednio : sejmikowi województwa radzie powiatu, gminy, miasta.

Oświadczenia składają również – w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę – marszałek województwa oraz starostowie.

liczba wejść: 7384