Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Kierownik Oddziału:
Mirosław Startek
tel.  71 340 66 72

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pomocą dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w zakresie zadań przewidzianych dla Wojewody.
 3. Nadzór nad zadaniami z zakresu administracji rządowej w zakresie inwestycji melioracji wodnych podstawowych finansowanych z budżetu państwa.
 4. Uzgadnianie decyzji wydawanych przez marszałka województwa w sprawie:
  • współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych,
  • ponoszenie przez Skarb Państwa lub Skarb Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych kosztów wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej dla spółek wodnych i ich związków.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie pomocy technicznej oraz gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.
 7. Realizacja budżetu Wojewody w zakresie zadań Oddziału objętych działami administracji rządowej: gospodarka wodna, środowisko, rolnictwo, rozwój wsi (z wyłączeniem scalania gruntów) oraz rybołówstwo.
 8. Nadzór nad prawidłowością wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem władania lasów i gruntów pod zalesienie Lasom Państwowym.
 10. Sprawdzenie poprawności naliczenia przewidzianych do wypłaty kwot odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w celu wypłaty odszkodowania przez zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
 11. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji na utrzymanie stanowisk pracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.
 14. Obsługa formalno-finansowa „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry” oraz zadań kontynuowanych z „Programu dla Odry – 2006”.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu

 


 

Telefony kontaktowe DUW: (71) 340 68 36, 340 66 72, 340 65 80,   fax (71) 340 68 65

 

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 ze zm.) (plik w formacie *.pdf).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz.1483) (plik w formacie *.pdf).
   
 2. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (29.05.2020 r.). (plik w formacie *.doc).
 3. Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (plik w formacie *.pdf).
 4. Wzory protokołów szacowania szkód z danymi do stosowania i bez danych do stosowania (wybrać właściwe) UWAGA -  NIE DOTYCZY SUSZY
 5. Dotyczy: strat plonów szacowania dla pierwszego  okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej 2020 r.
 6. Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. (plik w formacie *.pdf).
 7. Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym. (plik w formacie *.pdf).
 8. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji. (plik w formacie *.pdf).
 9. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację. (plik w formacie *.pdf).
 10. Wniosek gminy o powołanie Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych. (plik w formacie *.doc).
 11. Potwierdzenie sołtysa. (plik w formacie *.doc).
 12. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich. (pliki w formacie *.pdf).
 13. Monitoring suszy
 14. Zestawienie gminne rolników - powyżej 30%. (pliki w formacie *.xls)
 15. Zestawienie gminne rolników - do 30 %. (pliki w formacie *.xls)
 16. .Zestawienie gminne rolników powyżej 30% dla 500 osób
 17. Wzór zbiorczego protokołu strat w środkach trwałych. (plik w formacie *.doc).
 18. Prezentacja "Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne". (pliki w formacie *.pdf).
 19. Ważna informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca szacowania strat. (plik w formacie *.pdf)
 20. Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy 2019 r.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Telefon kontaktowy (71) 340-60-67,  fax (71) 340-68-65.

 

Ważniejsze instytucje działające na rzecz rolnictwa:


liczba wejść: 55955