Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

radca prawny
Irena Maria Wlazło
tel.: 71 340 62 88

radca prawny
Magdalena Pytlik - Słowik
tel.: 71 340 68 89

radca prawny
Alicja Szydłowska
tel.: 71 340 69 03

radca prawny
Aleksandra Kotowska
tel.: 71 340 69 07

Zadania:

 1. Czynności związane z gospodarowaniem mieniem:
  • pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
  • przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów.
 2. Czynności związane z przejmowaniem lub gospodarowaniem mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców.
 3. Uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela.
 4. W zakresie darowizn na rzecz Skarbu Państwa.
 5. Prowadzenie spraw związanych ze spadkami przypadającymi Skarbowi Państwa, w tym długami spadkowymi, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom.

W ramach wymienionych zadań,  w szczególności: wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów umów.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 

UWAGA. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (typ pliku .docx)

 

liczba wejść: 13623