ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Organizacji i Rozwoju

Wydział Organizacji i Rozwoju

Dyrektor Wydziału
Paweł Lipiński

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nalepa

Sekretariat: p. 0200
tel.: 71 340 62 89
faks: 71 340 66 37
e-mail: or@duw.pl


Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Rozwoju należy obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie jego zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz udzielonych przez Wojewodę upoważnień oraz realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

  1. Administracja publiczna w zakresie:
    • administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej,
    • reform i organizacji struktur administracji publicznej,
    • zespolonej administracji rządowej w województwie w zakresie spraw organizacyjnych.
  2. Rozwój regionalny, polegających na wykonywaniu zadań państwa członkowskiego, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych, powierzonych Wojewodzie na mocy porozumień zawartych z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.
  3. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w zakresie obsługi dotacji.
liczba wejść: 62574