Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Kierownik Oddziału:
p.o. Elżbieta Nowak
tel. 71 340 65 72

 

Zadania Oddziału:

 1. opracowywanie i aktualizowanie Statutu i Regulaminu Urzędu;
 2. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Urzędu na czas „W”;
 3. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Pracy;
 4. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 5. prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 6. prowadzenie rejestru aktów normatywnych Dyrektora Generalnego;
 7. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem statutów oraz zatwierdzaniem regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży;
 8. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania osób zatrudnionych na stanowiskach organów administracji zespolonej;
 9. prowadzenie spraw kadrowych kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży z wyłączeniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;
 10. prowadzenie spraw pracowniczych związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz  wynikających ze stosunku pracy;
 11. organizowanie naboru do korpusu służby cywilnej w Urzędzie;
 12. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą, w tym obsługa komisji przeprowadzających egzamin kończący służbę przygotowawczą;
 13. prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy, w szczególności:
 1. weryfikowanie opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia,
 2. sporządzanie opisów stanowisk pracy wyższych stanowisk w służbie cywilnej;
 1. koordynowanie współpracy z Zespołem Wewnętrznym;
 2. koordynowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej;
 3. koordynowanie procesu ustalania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
 4. koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Urzędu;
 5. kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, wolontariatów oraz praktyk
  w Urzędzie;
 8. obsługa Zespołu Wewnętrznego;
 9. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. opiniowanie treści pieczęci imiennych.

 

 

liczba wejść: 24257