Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

 

Zadania oddziału:

 1. Rrealizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Krajowego Kontrolera, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, dla Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, w tym w szczególności:
 •  przygotowanie i aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
 •  przeprowadzanie weryfikacji administracyjnych wniosków o płatność oraz raportów wraz z zestawieniem dokumentów/wnioskiem o płatność, w tym kontroli ex-ante i ex-post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zatwierdzanie wydatków,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych w stosunku do wydatków podlegających pomniejszeniu i korektom finansowym,
 • weryfikacja administracyjna dokumentów składanych w ramach trwałości operacji [w tym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013] oraz przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli trwałości projektów na miejscu realizacji [w tym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013],
 • sporządzanie i aktualizowanie rocznych planów kontroli projektów przeprowadzanych na miejscu ich realizacji,
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu realizacji projektu, sporządzanie informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi, podlegającymi weryfikacji pod względem wdrożenia w ramach kontroli następczych,
 •  przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu,
 •  zapobieganie, wykrywanie oraz korygowanie nieprawidłowości,
 • prowadzenie rejestru stwierdzonych nieprawidłowości oraz przekazywanie odpowiednim instytucjom informacji o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych,
 • wprowadzanie do odpowiednich systemów informatycznych danych niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, na zasadach określonych w odpowiednich wytycznych,
 • przeprowadzanie corocznej identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją powierzonych zadań,
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów w zakresie realizowanych zadań,
 • udzielanie beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli, w tym także wsparcia merytorycznego w toku kontroli i audytów prowadzonych przez inne uprawnione podmioty,
 • realizacja zadań Wojewody jako dysponenta części budżetowej w zakresie pozostającym w kompetencji Oddziału, w tym obsługa systemu „TREZOR”.
 1. Wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i instrukcji wykonawczej; przygotowywanie, obsługa i rozliczanie projektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 2. Planowanie budżetu Oddziału oraz przygotowanie planów zamówień publicznych i szkoleń, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
liczba wejść: 20417