Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Obsługa Klienta po wcześniejszej rejestracji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rejestracja telefoniczna wizyt, czynna w dni robocze w godzinach 8.30 -15.30

wizyty możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, mailowej :

paszporty@duw.pl

lub za pośrednictwem strony www

do wyczerpania dostępnych terminów

 

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW

po wcześnijeszej rejestracji wizyty

poniedziałek  wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-16.00, 

 

złożenie wniosku o paszport oraz odbiór paszportu

we Wrocławiu   71 340 61 87  - do wyczerpania dostępnych terminów

w Jeleniej Górze- w godzinach od 09.00 do 13.00  - 75 722 94 39-do wyczerpania dostępnych terminów

w Wałbrzychu - 74 847 41 01 do wyczerpania dostępnych terminów

w Głogowie  76 726 55 50 do wyczerpania dostępnych terminów

w Legnicy nr tel 76 713 50 06,   do wyczerpania dostępnych terminów

w Lubinie  nr tel 885 290 658 do wyczerpania dostępnych terminów

w Polkowicach 76 746 15 46 do wyczerpania dostępnych terminów

Rezerwacje  obsługiwane są od 8:30  do wyczerpania dostępnych terminów.

  W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy
  o kontakt drogą elektroniczną na adres: paszporty@duw.pl

Rezerwacja wizyty w sprawie odbioru paszportu jest możliwa przy wskazaniu  przez Klienta

nr wniosku 02000000............(Numer sprawy jest na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dał ci urzędnik podczas składania wniosku.)

 

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO we  Wrocławiu

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego  (uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, nadania obywatelstwa polskiego) oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 •     do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu,
 •     korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

WAŻNE: Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w powyżej przytoczony sposób wymaga dodatkowo opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

Informacje w sprawie poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego udzielane są telefonicznie, pod następującym numerem: 71 340 66 09.

SPRAWY LEGALIZACJI POBYTU I PRACY, ZAPROSZEŃ ORAZ OBYWATELI UE we Wrocławiu :

W sprawach już złożonych do Wojewody Dolnośląskiego, które zawierały braki formalne, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu skontaktuje się telefonicznie indywidualnie z Państwem celem umówienia wizyty, podczas której zostaną pobrane odciski linii papilarnych oraz uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Na wizytę należy stawić się z wezwaniem, które otrzymaliście Państwo z urzędu oraz dokumentem tożsamości.

 1.     Wnioski w sprawie legalizacji pobytu należy składać tylko drogą korespondencyjną/pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając konkretny (dzień i godzina) termin wizyty.
 2.     Na stanowiskach obsługi klienta realizowana będzie tylko usługa osobistego stawiennictwa stron i uzupełnienia braków formalnych po pisemnym wezwaniu ze strony inspektora prowadzącego sprawę.
 3.     Wnioski o zarejestrowanie pobytu obywateli UE, pobytu stałego UE oraz wniosków o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Organ pisemnie wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków (na konkretny dzień i godzinę).
 4.     Wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy wysyłać za pośrednictwem poczty.
 5.     Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można wysyłać drogą pocztową lub przez stronę zc.praca. gov.pl
 6.     W sprawach pobytowych w pierwszej kolejności obsługiwani będą klienci, którzy otrzymali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, zawiadamiani telefonicznie o terminie uzupełnienia braków
 7.     Karty pobytu oraz dokumenty dot. Obywateli UE wydawane będą tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu za pośrednictwem maila kartapobytu@duw.pl lub pod nr telefonu 71 701 11 00
 8.     W innych sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemskich prosimy kontaktować się pod nr telefonu (71) 701 11 00
 9.     Pozostałe dokumenty w sprawach legalizacji pobytu proszę wysyłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty lub do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu
 10.     Do odwołania zawieszona zostaje możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty;
 11.     Klienci posiadający rezerwacje wizyt od 14 marca br w sprawach legalizacji pobytu oraz w sprawach paszportowych będą powiadamiani indywidualnie telefonicznie lub mailowo nowych terminach wizyt.
 12. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania  i okazania ważnego  dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejsze i kompletne wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi-proszę przychodzić z własnym długopisem) , skopiowanie niezbędnych załączników, dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).
 13. Brak możliwości wykonania fotografii. kserokopii dokumentów lub opłaty w budynkach Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego.

 

 

liczba wejść: 9101