Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Obywatelstwa Polskiego

Oddział Obywatelstwa Polskiego

Kierownik Oddziału Obywatelstwa Polskiego:

Magdalena Drozd

Zakres zadań Oddziału Obywatelstwa Polskiego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym:
  • nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach dowodów osobistych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:
  • nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach meldunkowych,
  • współpraca z organami gmin w zakresie przygotowania ewidencji ludności do przeprowadzenia wyborów i referendum;
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, w tym:
  • wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:

- sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

- wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego,

- rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,

- odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka oraz w przedmiocie

 

 • zmiany imienia lub nazwiska,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach unieważnienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
 • wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza USC
 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym opracowywanie corocznych sprawozdań z rejestracji;
 2. organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, w tym:
 • planowanie i rozdysponowanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
 • coroczne opracowywanie projektów aktów prawnych Wojewody, mających na celu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
 • przygotowywanie porozumień między Wojewodą, a zarządami starostw, prezydentami miast na prawach powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 • organizacja pracy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu i jej obsługa kancelaryjno-administracyjna;
 1. prowadzenie bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w tym:
 • bieżąca weryfikacja wydatków poczynionych na rzecz organizacji kwalifikacji wojskowej przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,
 • weryfikacja danych dotyczących kwalifikacji wojskowej i opracowanie na ich podstawie zestawień liczbowych i sprawozdań,
 • sprawozdawczość finansowa i rozliczenie dotacji przekazanej na organizację kwalifikacji wojskowej;
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:
 • uznania osoby, której dostarczono kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za żołnierza samotnego,
 • uznania konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową oraz osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 1. sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw regulujących stosunek państwa do podmiotów kościelnych i wyznaniowych w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych,
 • potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o powołaniu, zniesieniu i zmianach organizacyjnych dotyczących wyznaniowych osób prawnych,
 • wydawania zaświadczeń z ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych prowadzonych przez Wojewodę;
 1. prowadzenie spraw związanych z dotacją dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania w gminach stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 • sporządzanie projektu budżetu Wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie działania wydziału,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowej przeznaczonej na utrzymanie w gminach stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowej przeznaczonej na utrzymanie w gminach stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • przygotowywanie – w oparciu o informacje przekazane z gmin – propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu wojewody oraz aktualizowanie harmonogramu realizacji wydatków,
 • przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie Wojewody w zakresie działania wydziału,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Wojewody w zakresie działania wydziału w układzie klasyfikacji budżetowej, jaki i w układzie zadaniowym;
 1. kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, rozdysponowanych w ramach właściwości Wydziału
 2. opiniowanie wniosków w sprawie nadania obywatelstwa polskiego i przekazywanie dokumentów do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, celem nadania dalszego bieg w sprawie;
 3.  weryfikacja wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i przekazywanie dokumentów do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, celem nadania dalszego biegu sprawie;
 4. przyjmowanie w imieniu Wojewody oświadczeń związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego
 5.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  • potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • uznania za obywatela polskiego,
  • uznania za repatrianta,
  • świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wydanie wizy repatriacyjnej co do warunków osiedlenia się;
 7. rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji o obywatelstwie polskim osoby;
 8. prowadzenie rejestrów, zgodnie z właściwością, w sprawach:
 • nadania obywatelstwa polskiego,
 • uznania za obywatela polskiego,
 • wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa,
 • uznania za repatrianta;
 1. rozliczenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa udzielonych w 2015 r. oraz latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego;
 2. przekazywanie i rozliczanie dotacji związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

 

Telefoniczne dane kontaktowe:

Sprawy z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:    
71 340 67 80
Nadzór nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi:
71 340 68 03
Kwalifikacja wojskowa i prowadzenie ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych:
71 340 67 17 lub 71 340 65 70
 

Informacja Oddziału Obywatelstwa Polskiego (informacja telefoniczna w sprawach z zakresu zadań poza wcześniej wspominanymi typami spraw w godzinach od 10:00 do 14:00 ) - 71  340 66 09 

liczba wejść: 43145