Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Zamiejscowe w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

Oddziały Zamiejscowe w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

Zadania realizowane w Delegaturze Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu:
1. Prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych:
 przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych
 przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego
 prowadzenie ewidencji paszportowej obejmującej: 
wydane dokumenty paszportowe
utracone dokumenty paszportowe
uniewaznione dokumenty paszportowe
wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę wydania paszportów
 udzielanie informacji o danych paszportowych zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych oraz ustawą o ochronie danych osobowych
2. Spraw dotyczących zezwoleń pobytowych cudzoziemców (pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania/wymiany kart pobytowych, przedłużenia wizy, przedłużenie ruchu bezwizowego), zezwoleń na pracę.
3. Wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:
 dokumentów paszportowych
zaproszeń
zezwoleń na pracę
 zaświadczeń 
 
 
liczba wejść: 27512