Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik Oddziału:

Ewelina Zygmunt

tel.:  71 340 69 54

Zadania Oddziału: 

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.
 2. kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 1, wykonywanych przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 3. kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, prowadzonych: a) w ramach działalności statutowej, b) na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie: a) domów pomocy społecznej, b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących zabezpieczenia społecznego  w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych.
 6. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 7. pomoc prawna i merytoryczna przy organizacji ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi bez względu na podmiot prowadzący.
 8. przyjmowanie oraz analiza skarg i wniosków na usługi świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 9. uczestnictwo w pracach Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
 10. prowadzenie rejestrów:
  a) domów pomocy społecznej,
  b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
  c) jednostek specjalistycznego poradnictwa,
  d) miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
 11. prowadzenie wykazu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy.
 12. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz zapewnienia wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

 

liczba wejść: 51040