Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Kontakt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

nr tel. 71 701 17 17

Formularz kontaktowy

Uprzejmie informuję, że wznowiona została bezpośrednia obsługa klienta w Biurze Obsługi Oddziału Koordynacji Świadczeń. Obsługa będzie realizowana w poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 12:00,  po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu.

Rezerwacji terminu można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem 71 701 17 17 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 14:30 oraz w piątki od 8:30 do 12:00. Przerwa od 11:00 do 11:15.  Również pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń.

Prosimy o ograniczanie wizyt osobistych w urzędzie wyłącznie do spraw najpilniejszych.

Sekretariat Wydziału nie udziela informacji o stanie prowadzonych spraw.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne i/lub świadczenie wychowawcze oraz informacje o niezbędnych dokumentów wnioskodawca powinien uzyskać przede wszystkim w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy, w którym składa wniosek. Warto zwrócić uwagę na kompletność wniosku - kompletny wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez dodatkowej korespondencji w sprawie.

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

• przedstawicielem Administratora jest: nie wyznaczono przedstawiciela administratora;

• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego.

• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych odbiorców niż upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

• Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej: Krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;

• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;

• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• podanie danych jest wymogiem ustawowym;

• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozstrzygnięcie uprawnień do świadczeń;

• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 48092