Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wyższych Kadr Medycznych

Oddział Wyższych Kadr Medycznych

    Kierownik Oddziału:
 Iwona Butrym
   tel.: 71 340 66 41

Zadania Oddziału:

 1.  prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy, lekarzy dentystów,w tym wydawanie decyzji dotyczących skreślenia lekarzy i lekarzy dentystów z rejestru osóbodbywających szkolenie specjalizacyjne, w szczególności:
  • przyjmowanie i weryfikacji dokumentów lekarzy i magistrów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz gromadzenie, porządkowanie, przechowywania dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia specjalizacyjnego,
  • prowadzenie w systemie ewidencyjno-informatycznym rejestru lekarzy, lekarzy dentystów odbywających specjalizację w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem tytułu specjalisty przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w szczególności:
  • prowadzenie w systemie ewidencyjno-informatycznym rejestru magistrów odbywających specjalizację w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa dolnośląskiego,
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staże kierunkowe dla magistrów;
 3. współpraca w zakresie realizacji zadań z właściwymi urzędami, organami, instytucjami i innymi podmiotami oraz konsultantami wojewódzkimi;
 4. zapewnienie obsługi organizacyjnej egzaminów LEK i LDEK;
 5. wydawanie zaświadczeń po odbytych szkoleniach specjalizacyjnych;
 6. wyznaczania przedstawicieli Wojewody do zespołu kontrolnego, powołanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego do kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego;

       

 

 

liczba wejść: 95643