Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Kierownik Oddziału:
Janusz Modzelewski
tel.: 71 340 69 87

 

Zadania Oddziału:

1. ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;

2. analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii;

3. monitorowanie stanu pomocy społecznej województwa w oparciu o badania własne i zlecone, sprawozdania jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, procedury systemu informatycznego, materiały statystyczne oraz skargi, zgłaszane potrzeby i wnioski dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej;

4. sporządzanie dla Wojewody, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, właściwego urzędu statystycznego sprawozdań jednorazowych i okresowych (miesięcznych,

kwartalnych, rocznych), w tym finansowych, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, z realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;

5. określanie niezbędnych środków finansowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym przygotowywanie wystąpień w sprawie decyzji dotyczących zmian w budżecie Wojewody;

6. zlecanie, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu i innym

kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich, w tym również finansowe oraz kontrola jakości usług i prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez te podmioty;

7. wykonywanie zadań związanych z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania kontrolne;

8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz resortowych i rządowych programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym działalność kontrolna;

9. wykonywanie zadań związanych z bieżącym naliczaniem i ewidencjonowaniem dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa;

10. wykonywanie zadań związanych z bieżącym naliczaniem i ewidencjonowaniem dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa;

11. współudział w opracowywaniu budżetu, w tym w układzie zadaniowym, na zadania zlecone w zakresie polityki społecznej;

12. realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

13. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi;

14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na finansowanie wypłat odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego oraz sporządzanie, na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, sprawozdań jednorazowych i okresowych (kwartalnych), w tym finansowych, z realizacji zadania;

15. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji na finansowanie wypłat odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego oraz sporządzanie, na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, sprawozdań jednorazowych i okresowych (kwartalnych), w tym finansowych z realizacji zadania;

16. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazywanych z budżetu Wojewody do powiatów na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz sporządzanie, na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, sprawozdań jednorazowych i okresowych (miesięcznych), w tym finansowych, z realizacji zadania;

16a. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze spraw społecznych oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;

16b. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;

16c.prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii;

16d.kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom, w zakresie zadań należących do merytorycznej właściwości Oddziału;

17. kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

18. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym zawieranie umów z podmiotami przystępującymi do programu rządowego dla rodzin wielodzietnych;

19. rozpatrywanie skarg i wniosków, a także udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski i skargi oraz interwencje posłów i senatorów z zakresu pomocy środowiskowej;

20. prowadzenie rejestrów:

a) domów pomocy społecznej,

b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych napodstawie przepisów o działalności gospodarczej,

c) placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych

i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

d) placówek zapewniających miejsca noclegowe,

e) jednostek specjalistycznego poradnictwa,

f) wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

21. ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym rejestrów domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek zapewniających miejsca noclegowe;

22. prowadzenie wykazu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –środowiskowych domów samopomocy;

23. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na prowadzenie:

a) placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

c) interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

24. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewodę zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej;

25. sporządzanie w wersji elektronicznej i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania rocznego MPiPS-05 o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;

26. gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

27. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie, przedłużenie lub utratę statusu centrum integracji społecznej;

28. prowadzenie rejestru centrum integracji społecznej oraz sporządzanie sprawozdawczości.

liczba wejść: 8111