Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

Kierownik Oddziału:
Arleta Nabielska
tel.: 71 340 67 99

Zastępca Kierownika Oddziału:
Anna Janiak
tel.: 71 340 69 87

 

Zadania Oddziału:

 1. ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;
 2. analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii;
 3. monitorowanie stanu pomocy społecznej województwa w oparciu o badania własne i zlecone, sprawozdania jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, procedury systemu informatycznego, materiały statystyczne oraz skargi, zgłaszane potrzeby i wnioski dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej;
 4. sporządzanie dla Wojewody, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, właściwego urzędu statystycznego sprawozdań jednorazowych i okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych), w tym finansowych, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, z realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;
 5. określanie niezbędnych środków finansowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym przygotowywanie wystąpień w sprawie decyzji dotyczących zmian w budżecie Wojewody;
 6. zlecanie, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu i innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich, w tym również finansowe oraz kontrola jakości usług i prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez te podmioty;
 7. wykonywanie zadań związanych z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania kontrolne;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz resortowych i rządowych programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym kontrola realizowanych zadań przez beneficjentów Programu Maluch+ edycja 2018 – 2021;
 9. wykonywanie zadań związanych z bieżącym naliczaniem i ewidencjonowaniem dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa;
 10. wykonywanie zadań związanych z bieżącym naliczaniem i ewidencjonowaniem dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa;
 11. współudział w opracowywaniu budżetu, w tym w układzie zadaniowym, na zadania zlecone w zakresie polityki społecznej;
 12. realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
 13. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na finansowanie wypłat odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego oraz sporządzanie, na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, sprawozdań jednorazowych i okresowych (kwartalnych), w tym finansowych, z realizacji zadania;
 14. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze spraw społecznych oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;
 15. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;
 16. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 17. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom, w zakresie zadań należących do merytorycznej właściwości Oddziału;
 18. kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 19. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym zawieranie umów z podmiotami przystępującymi do programu rządowego dla rodzin wielodzietnych;
 20. rozpatrywanie skarg i wniosków, a także udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski i skargi oraz interwencje posłów i senatorów z zakresu pomocy środowiskowej;
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie, przedłużenie lub utratę statusu centrum integracji społecznej;
 22. prowadzenie rejestru centrum integracji społecznej oraz sporządzanie sprawozdawczości;
 23. wykonywanie zadań związanych z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego resortowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w zakresie zadań z obszaru zabezpieczenia społecznego, w tym działania kontrolne;
 24. koordynacja działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
 25. realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych z budżetu państwa niezbędnych do udzielania pomocy finansowej dla repatriantów;
 26. wykonywanie zadań wynikających z rządowych i resortowych programów z zakresu zabezpieczenia społecznego.
liczba wejść: 21560