Aktualnie znajdujesz się na:

"Oświadczenia lustracyjne" Instytut Pamięci Narodowej

"Oświadczenia lustracyjne" i "Informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do IPN

"Oświadczenia lustracyjne" i "Informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do IPN

 

Podstawa prawna składania oświadczenia:

Art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

W przypadku, gdy osoba w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia - według wzoru określonego w załączniku nr 2a do ustawy.


Klauzula informacyjna

liczba wejść: 3198