Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Rozpoczęcie specjalizacji

Żeby złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp?locale=pl).
 2. Potwierdź swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złóż w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne. W terminie:
 • 15 listopada – 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do15 stycznia)
 • 30 kwietnia – 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane
  w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca).

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji za pomocą SMK dołącz:

 1. Odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
 2. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 3. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie.
 4. Oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

W danym terminie do postępowania kwalifikacyjnego możesz być dopuszczony tylko w jednej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i tylko w jednym województwie.

Przeprowadzamy postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku
o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Jeżeli liczba spełniających warunki kandydatów,
do szkolenia specjalizacyjnego, jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych przeprowadzamy postępowanie konkursowe.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. Staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy

– 10 punktów za co najmniej 3 – letni staż pracy.

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 10 punktów.
 2. Opublikowanie jako autor lub współautor:

-książki naukowej- 3 punkty

-artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt

-artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej
 lub popularnonaukowej – 1 punkt

-artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego
  lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt - z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie  ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaje zakwalifikowanych tylu diagnostów laboratoryjnych ile jest wolnych miejsc w danej dziedzinie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

 

liczba wejść: 1657