Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej przez jednostkę szkolącą.

Kierownik jednostki szkolącej zawiera z farmaceutą zakwalifikowanym do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego umowę o szkolenie specjalizacyjne określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

Kierownik specjalizacji potwierdza datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego
w EKS i wprowadza na bieżąco do SMK informacje niezbędne do prowadzenia rejestru farmaceutów, a także przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danej osoby odbywającej to szkolenie.

PRZEDŁUŻENIE SPECJALIZACJI:

Okres szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności osoby odbywającej szkolenie z powodu:

- okresu pobierania świadczenia w razie choroby i macierzyństwa;

-  z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę (nie dłużej niż
3 miesiące);

- w przypadkach określonych w Kodeksie pracy;

-  z  powodu przerwy, nie dłuższej niż 14 dni, wynikającej z procedur przy zmianie jednostki szkolącej;

- z powodu urlopu wychowawczego określonego w Kodeksie pracy.

* W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia może wyrazić wojewoda na wniosek farmaceuty, po uzyskaniu opinii kierownika jednostki szkolącej i kierownika specjalizacji oraz po konsultacji z konsultantem wojewódzkim odpowiedniej dziedziny farmacji w województwie dolnośląskim.

SKRÓCENIE SPECJALIZACJI

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega skróceniu na wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne  złożony do dyrektora CMKP, pod warunkiem zrealizowania programu kursów i staży kierunkowych, o okres nie dłuższy niż ½ okresu tego szkolenia.

SREŚLENIE Z REJESTRU FARMACEUTÓW

Wojewoda w drodze decyzji, skreśla z rejestru farmaceutę:

- w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy
od daty określonej w EKS jako data rozpoczęcia;

- w przypadku upływu czasu, w którym osoba  była obowiązana ukończyć szkolenie specjalizacyjne;

- po zawiadomieniu przez kierownika jednostki szkolącej lub kierownika specjalizacji, że osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne  nie realizuje lub nie może realizować programu szkolenia specjalizacyjnego;

- na wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne.

liczba wejść: 103