Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji / ogłoszenia o naborze i wyniki postępowania kwalifikacyjnego

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIENIE SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta składa za pomocą SMK do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie farmaceuty;
 12. liczbę publikacji z zakresu farmacji  i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, jeżeli dotyczy ;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju i liczby posiadanych  publikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja
 • na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 •  
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia
 • na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

 

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

       - ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,

       - postępowanie konkursowe.

 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

1) staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy –

równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy;

2) posiadanie stopnia doktora – 10 punktów;

3) posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów;

4) posiadanie tytułu profesora – 14 punktów;

5) opublikowanie jako autor lub współautor,  z zakresu farmacji.:

a) książki naukowej – 3 punkty,

b) artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt,

c) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 1 punkt,

d) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt,

e) publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – 1 punkt

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Urząd Wojewódzki weryfikujący wniosek , za pomocą SMK zwraca wniosek i wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia w SMK. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę – za pomocą SMK  – do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej „EKS”, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia.

Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy;

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy; posiadanie stopnia doktora – 10 punktów; posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów; posiadanie tytułu profesora – 14 punktów; dokonywanie publikacji z zakresu farmacji określonych w nowym Rozporządzeniu (od 1 do 3 punktów).

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy; posiadanie stopnia doktora – 10 punktów; posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów; posiadanie tytułu profesora – 14 punktów; dokonywanie publikacji z zakresu farmacji określonych w nowym Rozporządzeniu (od 1 do 3 punktów).

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o
staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnika etatu – 1 punkt za każdy rok pracy; posiadanie stopnia doktora – 10 punktów; posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów; posiadanie tytułu profesora – 14 punktów; dokonywanie publikacji z zakresu farmacji określonych w nowym Rozporządzeniu (od 1 do 3 punktów).

Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecink
 

 

liczba wejść: 31234