Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Fizjoterapeuci

telefon kontaktowy 71/ 340 66 36

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.06.2019 - 30.06.2019

sesja: wiosna 2019 (01.06.-30.06.2019 r.)

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Osoby zakwalifikowane proszone są o zgłaszanie się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej, Oddział Wyższych Kadr Medycznych - parter pokój 0129 - celem odebrania skierowania i karty specjalizacyjnej od 01.07.2019 r.

 

Wyniki postępowania konkursowego o rozpoczęcie szkolenia w zakresie FIZJOTERAPII

 

grupa zawodowa: fizjoterapeuci

Jednostki szkolące:

 1. Stowarzyszenie św. Celestyna Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn", Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn" Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych 57-100 Strzelin, ul. Mikoszów 27 – (1 wolne miejsce szkoleniowe)

 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Creator Sp. z o.o. Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji 54-154 Wrocław, ul. ul. Lotnicza 37- (7 wolnych miejsc szkoleniowych)

 

Dziedzina medycyny

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba miejsc zajętych

Miejsca wolne

Liczba uruchomionych miejsc

FIZJOTERAPIA

              40

           32

          8

                 8

 

 

Wykaz kosztów specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia – wg. jednostki szkolącej:

 

dziedzina

    koszt

uwagi

FIZJOTERAPIA

Stowarzyszenie św. Celestyna Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn", Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn" Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych” 57-100 Strzelin, ul. Mikoszów 27

 

(Koszty szkolenia specjalistycznego w dziedzinie fizjoterapii określa pkt. 9 Regulaminu organizacyjnego specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii  Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn)

   19.800

Szkolenie specjalizacyjne odpłatne w wysokości 19.800,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset 00/100 złotych). Osoba specjalizująca się może dokonywać wpłat w ratach z rozbiciem na poszczególne lata szkolenia).

   12.900

Szkolenie specjalizacyjne dla osób z pierwszym stopniem specjalizacji realizujących uzupełniający program specjalizacji z fizjoterapii odpłatne w wysokości 12.900,00 PLN (dwanaście tysięcy dziewięćset 00/100 złotych,) płatne w dwóch ratach z rozbiciem na poszczególne lata szkolenia.

     3000

Osoba szkoląca się - zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, może wydłużyć czas trwania szkolenia. W takim przypadku zobowiązana jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące 00/100 złotych) za każdy kolejny, rozpoczęty semestr ( 6 miesięcy), płatnej w terminie wskazanym przez Jednostkę Szkolącą).

FIZJOTERAPIA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Creator Sp. z o.o. Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

     4400

Roczny koszt szkolenia specjalizacyjnego jednej osoby wynosi 4 400 zł.

 

Informacje ogólne:

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;

2) posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

3) posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) i spełnia wymagania określone w tym przepisie;

4) został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Fizjoterapeuta spełniający określone wyżej (w pkt 1, 2, 3) warunki składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, należy składać w terminach:

od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Wzór wniosku oraz formularz załączników – pliki w formacie PDF do pobrania

Uwaga:

wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty (wniosek z załącznikami):

 1. składać należy osobiście – w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1 , Oddział Wyższych Kadr Medycznych, pok. 0129 - parter

  lub

 2. wysłać pocztą na adres – Dolnośląskii Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Oddział Wyższych Kadr Medycznych, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,

  Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 9. rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy);
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie; 
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji wraz z pozostałymi oświadczeniami, według wzoru zamieszczonego w formularzu do pobrania, zawierającym załączniki do wniosku;
 5. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach podyplomowych (studia podyplomowe, kursy z zakresu fizjoterapii mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych – prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego dorosłych). W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym, wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne w terminie określonym ustawą.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,

 2. posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,

 3. opublikowanie jako autor lub współautor:

  – podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,

  – artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,

 4. szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. Jeśli taka konieczność zaistnieje, kandydaci zostaną niezwłocznie  wezwani do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

                                                                

 

 

 

liczba wejść: 12889