Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji / ogłoszenia o naborze i wyniki postępowania kwalifikacyjnego

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIENIE SPECJALIZACYJNE

Informacje ogólne

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;

2) posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

3) posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

4) został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składanie wniiosków o rozpoczęcie specjalizacji:

Fizjoterapeuta składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, należy składać w terminach:

od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Uwaga: wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty (wniosek z załącznikami) naleźy wysłać pocztą na adres:

Dolnośląskii Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Fizjoterapia - nabór na specjalizację

 

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 9. rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

           Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy);
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie; 
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji wraz z pozostałymi oświadczeniami, według wzoru zamieszczonego w formularzu do pobrania, zawierającym załączniki do wniosku;
 5. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach podyplomowych (studia podyplomowe, kursy z zakresu fizjoterapii mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych – prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego dorosłych). W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym, wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne w terminie określonym ustawą.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba ogłoszonych miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor:

  – podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,

  – artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
 4. szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. Jeśli taka konieczność zaistnieje, kandydaci zostaną niezwłocznie  wezwani do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

liczba wejść: 23935