Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji

Rozpoczęcie specjalizacji

Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje od 8 sierpnia 2020 r. :

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmian-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-specjalizacje-lekarskie-i-lekarsko-dentystyczne;

Kiedy możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli:

 • odbyłeś staż podyplomowy,
 • posiadasz prawo wykonywania zawodu,
 • uzyskałeś pozytywny wynik LEK/LDEK albo posiadasz specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty.

Uwaga Komunikat: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-trakcie-stazu-podyplomowego;

Co zrobić, aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia.
 • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK.
 • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument,
  • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu.

   3.  Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami wskazanymi szczegółowo w   SMK, adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne:

 • od 1 do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 marca,
 • od 1 do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 października.

Ważne:

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LEK (lub zamierzające poprawić wynik LEK) na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

 • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany w SMK. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LEK lekarz będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego albo
 • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu  , albo 
 • Wypełnić i wysłać wniosek w SMK zgodnie z opisem w pkt. 1, a następnie po ogłoszeniu wyników LEK, powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 2. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym .

W przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, 61.6%.

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne

Podczas postępowania kwalifikacyjnego wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego są oceniane pod względem formalnym. Obejmuje ono także postępowanie konkursowe. Wynik postępowania konkursowego na miejsca rezydenckie  stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych,  a na miejsca pozarezydenckie procent maksymalnej liczby punktów za LEK albo LDEK albo egzaminu  w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych.

Co jest uwzględnione w postępowaniu konkursowym

1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim:  wynik LEK , w przypadku lekarza dentysty – LDEK, oraz dodatkowo punkty za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych - 5 pkt  i publikacje w czasopismach naukowych aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - max 5 pkt;

2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:  jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES,  albo wynik LEK albo LDEK,  oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych - 5 pkt , 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 pkt , a w przypadku gdy dana osoba jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 pkt , publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych (jw.) - max. 5 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.

Lekarze są kwalifikowani na miejsca rezydenckie i pozarezydenckie w ramach ogłoszonej liczby miejsc, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w systemie SMK i na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego publikowana jest lista rankingowa lekarzy/lekarzy zakwalifikowanych na rezydentury i miejsca pozarezydenckie wraz z wynikami postępownia kwalifikacyjnego.

 

Skierowania do odbywania specjalizacji

Okres wystawiania skierowań  w sesji  wiosennej: 1-30 kwietnia , w sesji jesiennej : 2- 30 listopada

PWZ Warunkiem otrzymania  skierowania jest  posiadanie pełnego prawa wykonywania zawodu. Lekarze którzy nie posiadali pełnego PWZ na etapie składania wniosku, mogą przesłać skan dokumentu (strony zawierające odpowiedni wpis) na adres e-mail: ksztalcenie@duw.pl;  podając w temacie dane wg schematu: PWZ_dziedzina_nazwisko

Skierowania wystawiane są wyłącznie w  formie elektronicznej w systemie SMK ( wyjątek: zmiana trybu szkolenia lekarzy odbywających szkolenie w trybie pozarezydenckim zakwalifikowanych na rezydenturę).

Skierowanie następuje z chwilą zmiany statusu w SMK na  ,,skierowanie wystawione” , skierowanie zostaje wówczas  udostępniane automatycznie w SMK,  również jednostce szkolącej, ze wskazaniem planowanej daty rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego . Rozpoczęcie szkolenia następuje z chwilą potwierdzenia przez jednostkę szkolącą w SMK daty rzeczywistej rozpoczęcia szkolenia  i wygenerowania w SMK elektornicznej karty szkolenia specjalizacyjnego (EKS) .

TERMIN ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI: do 3 miesiący od daty wskazanej w skierowaniu jako planowana data rozpoczęcia szkolenia Jednostka szkoląca po zgłoszeniu lekarza w jednostce potwierdza w systemie SMK rzeczywistą datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego i generuje elektroniczną kartę szkolenia specjalizacyjnego (EKS).

ZMIANA  JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ W SKIEROWANIU W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojewoda może na wniosek lekarza zakwalifikowanego i skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, który nie rozpoczął odbywania tego szkolenia, zmienić w skierowaniu miejsce odbywania szkolenia. Przy ocenie wniosków będą uwzględniane opinie (akceptacja wniosku) kierowników jednostek do których ma nastąpić skierowanie.

ZMIANA TRYBU NA REZYDENTURĘ Osoby odbywające  szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim, które zakwalifikowały się na rezydenturę, otrzymają zamiast  skierowania  wpis w  EKS o zmianie trybu odbywania szkolenia na rezydenturę, bez osobnych zawiadomień . Osoby które realizowały szkolenie w trybie pozarezydenckim na podstawie papierowych kart szkolenia , otrzymają aneksy do tych kart, po które należy zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego.

Uwaga: Dokonując zmiany trybu na rezydenturę Wojewoda określa także nową datę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie zaświadczenia wydanego przez jednostkę w której lekarz odbywa szkolenie. Zaświadczenie o nieobecnościach lekarz jest obowiązany dostarczyć do Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w ciągu 10 dni  od dnia zakwalifikowania. Zaświadczenie można przesłać w formie skanu na adres e-mail: ksztalcenie@duw.pl; wpisując w temat ,,Zmiana trybu_ dziedzina_nazwisko”

MIEJSCA SZKOLENIOWE MON Lekarze którzy wskazali we wniosku jako jednostkę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 4 WSK z Polikliniką we Wrocławiu  , obowiązani są przesłać/złożyć w urzędzie dokument potwierdzający akceptację Komendanta 4 WSK z Polikliniką i Kierownika oddziału na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego na danym oddziale 4WSK. Wnioski Wojewody  o udostępnienie miejsc szkoleniowych  w 4 WSK, będą kierowane do MON po  zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

ZLA, URLOP MACIERZYŃSKI, OJCOWSKI, RODZICIELSKI w okresie wystawiania skierowań. Lekarzom  korzystającym z tych uprawnień  skierowania zostaną wystawione po zakończeniu tych okresów (miejsca zostają przydzielone wcześniej) . W terminie 30 dni od zakwalifikowania , lekarze korzystający z uprawnień, obowiązani są dostarczyć dokumenty potwierdzające na korzystanie z uprawnień z ww. tytułu. Dokumenty można przesłać w formie skanu na adres e-mail: ksztalcenie@duw.pl;

Uwaga:  https://www.dilnet.wroc.pl/content/item/1087-komunikat-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-trakcie-stazu-podyplomowego 

Postępowanie w sprawie przyznania dodatkowych rezydentur /Odwołania/

W postępowaniu o dodatkowe przyznanie rezydentury/ miejsca pozarezydenckiego biorą udział wszyscy lekarze którzy nie zakwalifikowali się w I etapie postępowania, bez konieczności składania osobnych wniosków lub podań. Ewentualną rezygnację z możliwości ubiegania się o dodatkową rezydenturę/ miejsce pozarezydenckie należy zgłosić do końca listopada  br.

Ministerstwo  Zdrowia , do końca maja (sesja wiosenna) grudnia (sesja jesienna) przekaże do Urzędów Wojewódzkich  informację o przyznanych dodatkowo rezydenturach. Wojewoda ogłosi na początku odpowiednia maja i stycznia  listę lekarzy, którzy otrzymali dodatkowo rezydenturę, oraz listę lekarzy, którym przyznano dodatkowe miejsca pozarezydenckie. W SMK nastąpi  zmiana statusu lekarza,  który otrzymał dodatkową rezydenturę/ miejsce pozarezydenckie z ,,niezakwalifikowany” na ,,zakwalifikowany”. Skierowania dla tych lekarzy zostaną wystawione na zasadach jak wyżej, odpowiednio do końca czerwca i stycznia .

 

Dodatkowe informacje:

Gdzie uzyskasz pomoc w zakresie SMK

Na stronie internetowej Centru E-Zdrowie:  https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk/;   obublikowane są instrukcje zawierające instrukcje i podręczniki dla lekarzy korzystania z systemu SMK oraz dane kontaktowe uzyskania pomocy technicznej.

 

 

liczba wejść: 54744